Prevencia krízových udalostí – analýza rizík

Súčasťou prevencie sú analytické práce, ktoré pomáhajú znížiť pravdepodobnosť rizika v budúcnosti. Analýza je základnym prvkom pre účinné manažovanie rizík, ale tiež pre samotný proces plánovania opatrení a činností v civilnej ochrane. Analýza umožňuje poznať potenciálny rozsah ohrozenia a následných škôd. Na základe takýchto zistení môžu jednotlivé krajiny zaobstarať konkrétne opatrenia pre ochranu obyvateľstva. Zvyšuje sa tak aj úroveň odolnosti jednotlivých krajín.

Na efektívne riadenie krízy treba model, v ktorom má jeden orgán mandát na koordináciu zúčastnených strán. Takáto koordinácia by sa mala uskutočňovať zhora nadol pre lepšie stanovenie priorít. Každé hodnotenie rizika by mal vykonávať technický tím v spolupráci so zainteresovanými stranami, vrátane orgánov na ústrednej a regionálnej úrovni a špecializovaných útvarov. Proces hodnotenia rizika vychádza z poznatkov a názorov všetkých zúčastnených, a ide v ňom najmä o

  • získanie relevantných informácií pre analýzu
  • uplatňovanie náležitých matríc rizika
  • uvedomenie si rizikových kritérií
  • porozumenie
  • podporu realistických rizikových scenárov
  • poskytovanie užitočných a použiteľných výsledkov
Prevencia – analýza rizík