Prevencia krízových udalostí – analýza rizík

Súčasťou prevencie sú analytické práce a investície do zníženia alebo odstraňovania potenciálneho rizika.

Analýza a posudzovanie multi-rizík je základom civilnej ochrany a tiež základným prvkom riadenia rizika a následne krízy. Analýza je základom pre účinné manažovanie rizík bezpečnostných hrozieb, ale tiež pre samotný proces plánovania opatrení a činností v civilnej ochrane.  Analýza rizík umožňuje poznať potenciálny rozsah ohrozenia a následných škôd, ku ktorým môže dôjsť v prípadoch konkrétnych krízových udalostí.  Na základe zistení analýz je možné prijať priame a účinné opatrenia na ochranu obyvateľstva, konkrétne vykonať či zabezpečiť:

  • Prevenciu rizík;
  • Prispôsobenie sa meniacim sa hrozbám
  • Zníženie expozície rôznych subjektov ochrany;
  • Rýchlu príprava a efektívne zvládnutie možných škodlivých (krízových) udalostí vďaka flexibilnému a efektívnemu  využitiu dostupných vedomostí a schopností

Cieľom procesu analýzy, hodnotenia a riadenia rizík je nájsť spoločné porozumenie so všetkými relevantnými zainteresovaným stranami a transparentným spôsobom čeliť rizikám, definovať relatívne priority v rámci efektívneho riadenia katastrof a iných MU, ako aj včasnými opatreniami zvyšovať úroveň odolnosti krajiny .

Analýza je ďalej prostriedkom hodnotenia schopností krajiny riadiť riziká [Working Paper Európskej komisie, 2010], a ako taká by mala byť integrovaná do celého cyklu riadenia  prírodných a človekom spôsobených katastrof, tj. mala by byť základom pre identifikácie hrozieb, hodnotenie rizík,  posudzovania hrozieb, plánovanie riadenia rizík a implementáciu preventívnych opatrení a opatrení pripravenosti, reakcie a obnovy.

Multidisciplinárny charakter hodnotenia rizika katastrof si vyžaduje informácie a vedomosti z rôznych komunít. Robustný a flexibilný model riadenia, v ktorých má jeden orgán mandát na koordináciu všetky zúčastnené strany, je zásadný. Koordinácia zhora nadol je dôležitá pre stanovenie priorít. Každý proces hodnotenia rizika vykonáva technický tím, ktorý by nemal nefungovať izolovane, nakoľko každý proces hodnotenia rizika je potrebné uskutočňovať v spolupráci so zainteresovanými stranami, vrátane orgánov na ústrednej a regionálnej úrovni a špecializovaných útvarov.

Proces hodnotenia rizika vychádza z poznatkov a názorov všetkých zúčastnených, a ide v ňom najmä o:

  • získanie relevantných, vhodných a aktuálnych informácií a vstupných údajov pre analýzu;
  • identifikáciu rizika a uplatňovanie náležitých matríc rizika;
  • uvedomenie si rizikových kritérií (prijateľné riziko), čo je z veľkej časti politické rozhodnutie;
  • porozumenie, ktoré aktíva majú byť chránené a ktoré potenciálne dopady sú najdôležitejšie;
  • podporu návrhu realistických rizikových scenárov a
  • poskytovanie užitočných a použiteľných výsledkov.
Prevencia – analýza rizík