Meranie kvality ovzdušia

Čisté ovzdušia je súčasťou priaznivého a zdravého životné prostredie, pričom za dobrú kvalitu ovzdušia je považovaná úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitované hodnoty, stanovené ako limity potrebné na zabránenie, predchádzanie alebo zníženie škodlivých účinkov na zdravie ľudí alebo životné prostredie. Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia môžu občania SR sledovať na http://www.shmu.sk/sk/?page=228.

Na ochranu obyvateľstva pred mimoriadnym znečistením ovzdušia slúži smogový varovný systém. Mimoriadne znečistenie nastáva vtedy, ak koncentrácie znečisťujúcich látok prekročia hodnoty výstražného prahu. 

Hodnota výstražného prahu je koncentrácia znečisťujúcej látky, pri ktorej v prípade prekročenia už pri krátkej expozícii hrozí riziko poškodenia zdravia ľudí. Výstražným prahom sa rozumie úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej  expozícii najmä citlivých skupín obyvateľstva riziko poškodenia zdravia ľudí.

Najbližšie stanice vášho bydliska nájdete na stránke SHMÚ a výsledky z merania sú dostupne online. Výročné správy a štúdia takisto sú zverejnené na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu. Záväzne texty a signály varovania v prípade dosiahnutia výstrahy sú dostupné na stránke enviroportal.sk

Meranie kvality ovzdušia