Meranie kvality ovzdušia

Čisté ovzdušie je potrebné pre zdravý život a zdravé životné prostredie. Kvalita ovzdušia je hodnotená podľa úrovne znečistenia ovzdušia v pomere s maximálnymi možnými hodnotami.

Znečistenie ovzdušia sa určuje podľa smogového varovného systému. Mimoriadne znečistenie ovzdušia nastáva keďkoncentrácie znečisťujúcich látok prekročia hodnoty výstražného prahu a následne spôsobujú riziko pre zdravie obyvateľstva.

Viac informácií o kvalite nájdete na stránke – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) http://www.shmu.sk/sk/?page=228.

Výstražným prahom sa rozumie úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej  expozícii najmä citlivých skupín obyvateľstva riziko poškodenia zdravia ľudí.

Najbližšie stanice vášho bydliska nájdete na stránke SHMÚ a výsledky z merania sú dostupne online. Výročné správy a štúdia takisto sú zverejnené na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu. Záväzne texty a signály varovania v prípade dosiahnutia výstrahy sú dostupné na stránke enviroportal.sk

Meranie kvality ovzdušia