Lesné a iné požiare v prírode

Lesným a iným požiarom v prírode sa rozumie náhla, čiastočne alebo úplne neovládaná,  časovo a priestorovo ohraničená mimoriadna udalosť, ktorá má nepriaznivý dopad na všetky spoločenské funkcie lesa alebo krajiny, ktorá na lesnom ekosystéme spôsobuje priame a nepriame škody. Podľa spôsobu vzniku sa zaraďuje k antropogénnym alebo prírodným škodlivým činiteľom. V roku 2015 sa škody štátnych lesov v dôsledku požiarov vyšplhali na sumu 921 000 eur.

Predpoklad vzniku rizika

Počas leta, keď niekoľko týždňov neprší, sú lesy posiate suchými starnúcimi listami a pazúrikmi, ktoré by mohli prasknúť v plameňoch zapálených najmenšou iskrou. Lesný požiar spôsobuje nerovnováhu v prírode a ohrozuje biodiverzitu znižovaním faunálneho a kvetinového bohatstva.

Lesné požiare môžu byť prirodzené alebo kontrolované, spôsobené teplom vytváraným v podstielke a iných biomoch v lete z nedbanlivosti ľudí alebo aj úmyselne ľudmi. Podľa spôsobov šírenia požiaru v lese rozlišujeme povrchový oheň a korunný oheň. Ak na svahu horí oheň, šíri sa rýchlo, pretože horúci vzduch priľahlý k svahu má tendenciu prúdiť po ňom a šíriť ním plamene. Ak oheň začne stúpať, je menšia pravdepodobnosť jeho šírenia smerom nadol.

Lesný požiar vzniká z nedbanlivosti, pri nedodržaní protipožiarnych opatrení alebo podcenením požiarneho nebezpečenstva pri manipulácii s otvoreným  ohňom –  kladenie ohňa, fajčenie, vypaľovanie porastov. Z prírodných príčin je najčastejšia najmä kombinácia suchého počasia a bleskov. Dážď však takéto požiare likviduje bez toho, aby spôsobil väčšie škody. Vysoké atmosférické teploty a suchosť (nízka vlhkosť) poskytujú priaznivé okolnosti pre založenie ohňa.

Stáva sa, že požiar založia ľudia pri vypaľovaní lístia alebo iného bio odpadu pri dome, na roli alebo na okraji lesov. Niekedy sa zakladajú aj ohne na odradenie divých zvierat, ktoré poškodzujú úrodu alebo napádajú domáci chov zvierat. Požiare úmyselne zapálené ľuďmi sú najčastejšie počas rekreácie alebo náhodne založené neopatrným odhodením nezhasnutých cigariet.

Popis následkov

Predstavujú hrozbu nielen pre lesné bohatstvo, ale aj pre faunu a flóru a vážne narúšajú biodiverzitu, ekológiu, ako aj životné prostredie regiónu. Dopady na lesný a krajinný ekosystém a  obyvateľstvo sú obrovské škody na drevnej hmote resp. drevnej produkcii, na lesnej infraštruktúre (lesné sklady, cesty, stavby a pod.), na biodiverzite lesných ekosystémov. Spôsobujú takisto aj nepriame škody na infraštruktúre v dôsledku narušenia stability krajiny, môžu zasiahnuť elektrické vedenie vysokého napätia alebo infraštruktúru ropnej či plynovej dodávky.

Čo robiť

K základným preventívnym protipožiarnym opatreniam v lesných porastoch so zvýšeným rizikom vzniku požiarov patrí vytváranie protipožiarnych prvkov – protipožiarne pásy  na zabránenie šírenia korunového požiaru; ochranné pásma líniových stavieb v bezprostrednej blízkosti plynovodu,  elektroenergetických zariadení, rozvodov, trafostaníc a pod. Prevencia požiarov spôsobených ľuďmi sa uskutoční prostredníctvom vzdelávania a úprav životného prostredia. Bude zahŕňať lesnícke činnosti, strojárske práce, účasť ľudí na vzdelávanie a presadzovaní právnych predpisov. Pozemnú protipožiarnu ochrannú službu vykonávajú vlastníci a užívatelia lesov a zistené požiare nahlasujú HaZZ a až do príchodu hasičov organizujú ich hasenie.  V rámci prevencie požiaru sa kladie väčší dôraz na účasť ľudí prostredníctvom Spoločného lesného požiarneho manažmentu.

  • Okamžité odhalenie požiarov prostredníctvom dobre koordinovanej siete pozorovacích bodov, účinnej pozemnej hliadkovania a komunikačných sietí.
  • Rýchle počiatočné opatrenia.
  • Zavádzanie informácii o hasiacich prostriedkoch vrátane mapovania všetkých dostupných vodných zdrojov v blízkosti lesov

Zdroje:

Index požiarneho nebezpečenstva, uverejneného na internetovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu Bratislava.

Najvýznamnešie lesné požiare

August 1992 – najrozsiahlejší lesný požiar v katastrálnom území obcí Lozorno, Pernek, Malacky, okres Bratislava – vidiek. Požiar sa vplyvom silného vetra rozšíril na plochu 1 171 ha. Škoda bola vo výške 56,6 mil. Sk.

Október  2000   –   požiar   v katastrálnom   území   obce   Hrabušice,   okres   Spišská   Nová   Ves   na ploche 67 ha lesného porastu s najvyššou škodou vo výške 366,2 mil. Sk, 7 ľudí bolo usmrtených.

Jún  2005  –  požiar  kalamitného  dreva  medzi  obcami  Heľpou  a  Závadka  nad  Hronom  sa   za pôsobenia silného vetra rozšíril  na plochu 52,4 ha (40 ha polomu a 10 ha lesa  na koreni). Požiarom bolo postihnutých 18 000 m3 dreva a škody odhadnuté na 27 mil. Sk.

Požiare v prírode