Lesné a iné požiare v prírode

Lesným a iným požiarom v prírode sa rozumie náhla, čiastočne alebo úplne neovládaná,  časovo a priestorovo ohraničená mimoriadna udalosť, ktorá má nepriaznivý dopad na všetky spoločenské funkcie lesa alebo krajiny, ktorá na lesnom ekosystéme spôsobuje priame a nepriame škody. Podľa spôsobu vzniku sa zaraďuje k antropogénnym alebo prírodným škodlivým činiteľom.

Predpoklad vzniku rizika

Lesné požiare môžu byť prirodzené alebo kontrolované, spôsobené teplom vytváraným v podstielke a iných biomoch v lete z nedbanlivosti ľudí alebo aj úmyselne ľudmi. Podľa spôsobov šírenia požiaru v lese rozlišujeme povrchový oheň a korunný oheň. Ak na svahu horí oheň, šíri sa rýchlo, pretože horúci vzduch priľahlý k svahu má tendenciu prúdiť po ňom a šíriť ním plamene. Ak oheň začne stúpať, je menšia pravdepodobnosť jeho šírenia smerom nadol.

Lesný požiar vzniká z nedbanlivosti, pri nedodržaní protipožiarnych opatrení alebo podcenením požiarneho nebezpečenstva pri manipulácii s otvoreným  ohňom –  kladenie ohňa, fajčenie, vypaľovanie porastov. Z prírodných príčin je najčastejšia najmä kombinácia suchého počasia a bleskov. Dážď však takéto požiare likviduje bez toho, aby spôsobil väčšie škody. Vysoké atmosférické teploty a suchosť (nízka vlhkosť) poskytujú priaznivé okolnosti pre založenie ohňa.

Stáva sa, že požiar založia ľudia pri vypaľovaní lístia alebo iného bio odpadu pri dome, na roli alebo na okraji lesov. Niekedy sa zakladajú aj ohne na odradenie divých zvierat, ktoré poškodzujú úrodu alebo napádajú domáci chov zvierat.

Popis následkov

Predstavujú hrozbu nielen pre lesné bohatstvo, ale aj pre faunu a flóru a vážne narúšajú biodiverzitu, ekológiu, ako aj životné prostredie regiónu. Dopady na lesný a krajinný ekosystém a  obyvateľstvo sú obrovské škody na drevnej hmote resp. drevnej produkcii, na lesnej infraštruktúre (lesné sklady, cesty, stavby a pod.), na biodiverzite lesných ekosystémov. Spôsobujú takisto aj nepriame škody na infraštruktúre v dôsledku narušenia stability krajiny, môžu zasiahnuť elektrické vedenie vysokého napätia alebo infraštruktúru ropnej či plynovej dodávky.

Zdroje:

Index požiarneho nebezpečenstva, uverejneného na internetovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu Bratislava.

Požiare v prírode