Radiačná havária

Radiačná nehoda (havária) je udalosť, pri ktorej v dôsledku straty kontroly nad zdrojom ionizujúceho žiarenia došlo k úniku rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia do životného prostredia. Môže spôsobiť ožiarenie obyvateľov na úrovni limitov alebo na vyššej úrovni, čo  vyžaduje zavedenie opatrení na ochranu verejného zdravia.

Príčiny vzniku rizika

 • Pôvod radiačnej hrozby môže pochádzať z výroby, prepravy a skladovania rádioaktívnych látok, z jadrovej havárie alebo dokonca z teroristického činu, z pádu satelitu, poruchy jadrovej elektrárne a tiež z nezodpovedného skladovania jadrového odpadu a zbraní. Používanie jadrových zbraní predstavuje konečnú katastrofu alebo hrozbu pre ľudstvo. 
 • Radiačná havária – mimoriadna udalosť spôsobená stratou kontroly nad zdrojmi žiarenia, ktorá má za následok nedovolený únik rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia do životného prostredia v takej miere, že sa vyžadujú opatrenia na ochranu obyvateľstva.
 • Jadrová havária – je strata kontroly nad jadrovým reaktorom, ktorá má za následok nedovolený únik rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia do životného prostredia v takej miere, že sa vyžadujú opatrenia na ochranu obyvateľstva.

Čo je ádioaktivita

Radioaktivita je schopnosť jadier atómov meniť sa na jadrá iných atómov a vysielať pritom žiarenie alfa, beta, gama a neutrónové žiarenie.

 • Žiarenie alfa – je prúdom kladne nabitých jadier hélia, ktoré sa pohybujú rýchlosťou 20 000 km/s-1. Preniká vrstvou vzduchu hrubou niekoľko centimetrov alebo tenkými kovovými fóliami.
 • Žiarenie beta – je v podstate prúd elektrónov, ktoré letia rýchlosťou 280 000 km/s-1. Je asi 100- krát prenikavejšie ako žiarenie alfa. Vyžarované elektróny vznikajú v jadre atómov rozpadom neutrónov.
 • Žiarenie gama – je elektromagnetické vlnenie, podobne ako viditeľné svetlo, ale má kratšiu vlnovú dĺžku (10-11 až 10-13 m). Je najprenikavejšou časťou jadrového žiarenia. Tvorí ho prúd fotónov (častíc bez náboja), ktoré sa pohybujú približne rýchlosťou svetla.
 • Neutrónové žiarenie – je tok neutrónov s veľkou schopnosťou prenikať cez rôzne materiály. Aktivita – charakterizuje rýchlosť rádioaktívneho rozpadu jadra. Udáva sa počtom rozpadov za časovú jednotku. Jednotkou aktivity je jeden becquerel [Bq].

Dôsledky rizika

 • Straty (mŕtve zvieratá, kazenie sa potravín, znečistenie vodných zdrojov a pod.).
 • Kontaminácia životného prostredia.
 • Poškodenie organizmus človeka.
 • Ionizujúce žiarenie vyvoláva podobné poškodenie ako obarenie kože. Koža sčervenie, vytvoria sa pľuzgiere a vredy s následnou možnosťou vzniku rakoviny kože.
 • V závislosti na sile prijatého ionizujúceho žiarenia možno rozlišovať medzi vážnym biologickým poškodením, ktoré vedie k zjavným léziám (popáleniny, organické lézie) a oneskoreným biologickým poškodením, ktorého účinky sa po niekoľkých rokoch prejavujú prostredníctvom rakoviny alebo dedičných genetických malformácií. 

Radiačná havária