ENVIROMENTÁLNA ZÁŤAŽ

Environmentálna záťaž (EZ) je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ohrozujúce  ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu. Ide o široké spektrum území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj  nesprávnym nakladaním s odpadom. Environmentálne záťaže a informácie o ich umiestnení a prípadnej rizikovosti sú evidované v rámci Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ), ktorý je pravidelne aktualizovaný aktuálnymi a overenými atribútovými a geopriestorovými údajmi z databázy administratívneho zdroja.

Príčiny vzniku rizika

Problematika environmentálnych záťaží je riešená prioritne pre zlepšenie stavu poškodených a ohrozených zložiek životného prostredia v dôsledku dlhodobej ľudskej činnosti a zároveň pre utvorenie podmienok pre postupnú elimináciu zdrojov kontaminácie podzemnej vody, pôdy, horninového prostredia a sanáciu kontaminovaných zložiek životného prostredia. Hlavným cieľom je dosiahnuť vysokú úroveň kvality ľudského zdravia a jednotlivých zložiek životného prostredia a s tým súvisiacu vyššiu úroveň kvality života.

Dôsledky rizika:

 • kontaminácia vody, pôdy a horninového prostredia na zdravie ľudí žijúcich v bezprostrednej blízkosti kontaminovaných oblastí,
 • kontaminácia vody, pôdy a horninového prostredia na životné prostredie kontaminovaných oblastí,
 • degradácia prírodných zdrojov,

Čo robiť

Na dosiahnutie uvedených cieľov budú slúžiť nasledovné nástroje:

 • systematická inventarizácia environmentálnych záťaží v rámci celého Slovenska,
 • register environmentálnych záťaží,
 • určovanie závažnosti environmentálnych záťaží (klasifikácia),
 • systém zisťovania zodpovednej osoby,
 • informačný systém environmentálnych záťaží,
 • štátny program sanácie,
 • zavedenie systému autorizácie,
 • realizovať prieskum, monitoring a sanáciu najrizikovejších environmentálnych záťaží,
 • prispieť k dosiahnutiu dobrého stavu vôd na Slovensku,
 • zastaviť šírenie kontaminačných mrakov,
 • likvidovať nevhodné sklady pesticídov a iných chemických látok a chemických prípravkov, ktoré kontaminujú zložky životného prostredia,
 • podporiť využívanie najlepších dostupných techník pri sanácii environmentálnych záťaží,
 • podporiť zavádzanie inovatívnych technológií pri sanácii environmentálnych záťaží,
 • zlepšiť informovanosť verejnosti o rizikách vyplývajúcich z prítomnosti environmentálnych záťaží,
 • zlepšiť informovanosť podnikateľských subjektov o rizikách vyplývajúcich z prítomnosti environmentálnych záťaží v areáloch podnikov,
 • umožniť a rozvinúť spoluprácu verejného a súkromného sektora pri odstraňovaní environmentálnych záťaží,

Uvedené nástroje sa budú opierať o dva základné princípy politiky environmentálnych záťaží, a to o princíp “znečisťovateľ platí” a princíp trvalo udržateľného rozvoja.

Zdroj:  Informačné zdroje https://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/environmentalne-zataze/informacne-zdroje

Register zaťaže: https://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/vybrane-environmentalne-problemy/environmentalne-zataze/informacny-system-ez

Environmentálna záťaž