Environmentálna záťaž

Environmentálna záťaž (EZ) je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ohrozujúce  ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu. Ide o široké spektrum území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj  nesprávnym narábaním s odpadom. 

Environmentálna záťaž a informácie o ich umiestnení a prípadnej rizikovosti sú evidované v rámci Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ). 

Prevencia rizika

Problematika environmentálnych záťaží je riešená prioritne pre zlepšenie stavu poškodených a ohrozených zložiek životného prostredia v dôsledku dlhodobej ľudskej činnosti a zároveň pre utvorenie podmienok pre postupnú elimináciu zdrojov kontaminácie podzemnej vody, pôdy, horninového prostredia a sanáciu kontaminovaných zložiek životného prostredia. Hlavným cieľom je dosiahnuť vysokú úroveň kvality ľudského zdravia a jednotlivých zložiek životného prostredia a s tým súvisiacu vyššiu úroveň kvality života.

Dôsledky rizika:

  • Kontaminácia vody, pôdy a horninového prostredia 
  • Ohrozuje zdravie ľudí žijúcich v blízkosti kontaminovaných oblastí
  • Poškodenie prírodných zdrojov


Zdroje:
 

https://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/environmentalne-zataze/informacne-zdroje

https://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/vybrane-environmentalne-problemy/environmentalne-zataze/informacny-system-ez 

Environmentálna záťaž