Environmentálna záťaž

Environmentálna záťaž (EZ) je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ohrozujúce  ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu. Ide o široké spektrum území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj  nesprávnym nakladaním s odpadom. Environmentálne záťaže a informácie o ich umiestnení a prípadnej rizikovosti sú evidované v rámci Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ), ktorý je pravidelne aktualizovaný aktuálnymi a overenými atribútovými a geopriestorovými údajmi z databázy administratívneho zdroja.

Príčiny vzniku rizika

Problematika environmentálnych záťaží je riešená prioritne pre zlepšenie stavu poškodených a ohrozených zložiek životného prostredia v dôsledku dlhodobej ľudskej činnosti a zároveň pre utvorenie podmienok pre postupnú elimináciu zdrojov kontaminácie podzemnej vody, pôdy, horninového prostredia a sanáciu kontaminovaných zložiek životného prostredia. Hlavným cieľom je dosiahnuť vysokú úroveň kvality ľudského zdravia a jednotlivých zložiek životného prostredia a s tým súvisiacu vyššiu úroveň kvality života.

Dôsledky rizika:

  • kontaminácia vody, pôdy a horninového prostredia na zdravie ľudí žijúcich v bezprostrednej blízkosti kontaminovaných oblastí,
  • kontaminácia vody, pôdy a horninového prostredia na životné prostredie kontaminovaných oblastí,
  • degradácia prírodných zdrojov.

Zdroj: 

https://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/environmentalne-zataze/informacne-zdroje

Register zaťaže:

https://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/vybrane-environmentalne-problemy/environmentalne-zataze/informacny-system-ez

Environmentálna záťaž