Narušenie odpadového hospodárstva

Pri narušení odpadového hospodárstva Ministerstvu životného prostredia SR nevyplývajú so zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadne úlohy alebo opatrenia pre riešenie mimoriadnych udalostí.

V prípade, ak by došlo napr. k zlyhaniu zvozu komunálneho odpadu, mohlo by dôjsť k riziku šírenia rôznych nákaz. Tieto udalosti by však riešili napr. orgány hygieny alebo iné orgány. Podobne ako pri zemetrasení, ak by došlo k poškodeniu podložia skládky odpadov, bolo by riešenie možných následkov v pôsobnosti iných sekcií MŽP SR alebo iných rezortov.

Narušenie odpadového hospodárstva