Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie (ISEMI)

ISEMI je  profesionálna platforma bývalých alebo aktívnych policajtov a dôstojníkov národnej bezpečnosti, vojakov, odborníkov v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia z celého sveta s potrebnou bezpečnostnou previerkou a dlhodobými skúsenosťami v prevencii kriminality, v oblasti boja proti terorizmu a CBRN-E hrozieb, boja s organizovaným zločinom, environmentálnou kriminalitou, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, počítačovej kriminalite a nelegálnej výrobe drog.

ISEMI vo vzťahu k civilnej ochrane a krízovému riadeniu realizuje viaceré projekty v oblasti výskumu, odbornej prípravy, cvičení a budovania kapacít. Zároveň poskytuje kurzy pre rôzne zložky v oblasti CBRN (RCHBO), pripravuje a implementuje ďalšie vzdelávacie aktivity podľa požiadaviek cieľovej skupiny, organizuje a realizuje cvičenia (FX, TTX, FSE),podporuje partnerov pri plnení úloh a projektov v oblasti bezpečnosti, civilnej ochrany a krízového riadenia, prispieva ku sieťovaniu aktérov, k výmene skúsenosti a podpore vzájomnej spolupráce.

www.isemi.sk, crispro.eu 

Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie