Platforma aktérov civilnej ochrany

Pripravujeme užívateľskú registráciu pre odberateľov a nadšencov civilnej ochrany.

CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ PIEŠŤANY,  Stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava v spolupráci so sekciou krízového riadenia MV SR pripravuje odborný kurz s názvom „Metodiky analýzy zraniteľnosti územia a obyvateľstva voči prírodným a technologickým hrozbám“. Pozvánka na stiahutie.

WORKSHOP "Prevencia svahových deformácií (zosuvov) a povodní"

Prírodné faktory ako klimatická zmena, ktorá so sebou prináša striedanie období sucha s obdobiami výrazne bohatými na zrážky, navyše často koncentrovanými na malom území, spolu s antropogénnou činnosťou vytvárajú ideálne podmienky pre vznik mimoriadnych udalostí akými sú povodne a zosuvy.

Civilná ochrana na Slovensku

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Newsletter civilnej ochrany

Ak ste priaznivcom civilnej ochrany pridajte sa do nášho newsletteru a nezmeškajte žiadnu zaujímavú ponuku