Environmentálny hluk

Environmentálny hluk

Environmentálny hluk Environmentálny hluk, spôsobovaný najmä ľudskou činnosťou, je prirodzenou súčasťou života človeka. Hluk z dopravy (pozemné komunikácie, železnice a letecká doprava) ako najčastejšie obťažujúci hluk je označovaný ako dôvod prerušovaného spánku a problémov s nespavosťou a to najmä v

Výzvy modernej spoločnosti

Výzvy modernej spoločnosti

Civilná ochrana a jej výzvy vo vzťahu k modernej spoločnosti Vývoj civilnej ochrany je neustály a prejavuje sa prostredníctvom adaptácie systémov riadenia a ich koordinácie v špecifickom sociálnom, politickom a ekonomickom kontexte.  1) Neexistujú „najlepšie“ postupy a preto organizácie musia

Meranie kvality ovzdušia

Meranie kvality ovzdušia

Čisté ovzdušia je súčasťou priaznivého a zdravého životné prostredie, pričom za dobrú kvalitu ovzdušia je považovaná úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitované hodnoty, stanovené ako limity potrebné na zabránenie, predchádzanie  alebo zníženie škodlivých účinkov na zdravie ľudí alebo životné prostredie. Aktuálne informácie

Riadenie povodní

Riadenie povodní

Riadenie povodní Za účelom zlepšenia pripravenosti na povodňové riziká je potrebné poznať a disponovať preventívnymi riešeniami a kvalitnými údajmi o počasí a zrážkach, topografii a krajinnej pokrývke, riečnych a hydrologických režimoch a o ľudských činnostiach v záujmových územiach.   Obce

Prevencia – analýza rizík

Prevencia – analýza rizík

Prevencia krízových udalostí – analýza rizík Súčasťou prevencie sú analytické práce a investície do zníženia alebo odstraňovania potenciálneho rizika. Analýza a posudzovanie multi-rizík je základom civilnej ochrany a tiež základným prvkom riadenia rizika a následne krízy. Analýza je základom pre