Ako zdolať riziká zmeny klímy

Zdolanie zmeny klímy Existuje veľa materiálov, ktoré sa zaoberajú adaptačnými opatreniami, prípadovými štúdiami a príkladmi dobrej praxe v súčasnosti. Cieľom našej príručky je poskytnúť ľuďom z praxe prehľad o rôznych druhoch adaptácie a predstavu o tom ako prepojiť svoj projekt s opatreniami pre boj so

Adaptácia na zmenu klímy

Adaptácia na zmenu klímy Čitateľom chceme ponúknuť prehľadný ale za to komplexný materiál o medzinárodných dohodách ohľadom riadenia rizík a možností adaptácie na zmenu klímy. Materiál poskytuje množstvo informácií aj v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a Sendajským rámcom o znižovaní rizík katastrof

Poznáme mimoriadne udalosti?

Poznáme mimoriadne udalosti?

Poznáme druhy mimoriadnych udalostí? Podľa ich charakteru rozdeľujeme mimoriadne udalosti na: BIOLOGICKÉ: Epidémia (ľudské choroby) – prenosné ochorenia ohrozujú verejné zdravie. Sú to najmä vírusové infekčné ochorenia COVID 19, chrípka, Salmonelóza a pod. Zodpovedajúci orgán je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ

Environmentálny hluk

Environmentálny hluk

Environmentálny hluk Environmentálny hluk je spôsobovaný najmä ľudskou činnosťou. Hluk z dopravy (pozemné komunikácie, železnice a letecká doprava) je označovaný za dôvod prerušovaného spánku a problémov s nespavosťou najmä v letnom období. Hluk narastá v súvislosti s rozvojom dopravnej infraštruktúry. Európsky parlament

Výzvy modernej spoločnosti

Výzvy modernej spoločnosti

Výzvy civilnej ochrany v modernej spoločnosti Vývoj civilnej ochrany je neustály a systémy ochrany sa adaptujú v špecifickom sociálnom, politickom a ekonomickom kontexte. Neexistujú totiž najlepšie postupy civilnej ochrany a preto jednotlivé organizácie musia nájsť svoje „dobré“systémové riešenia, ktoré zodpovedajú sociálnym, politickým, environmentálnym a ekonomickým

Meranie kvality ovzdušia

Meranie kvality ovzdušia

Meranie kvality ovzdušia Čisté ovzdušie je potrebné pre zdravý život a zdravé životné prostredie. Kvalita ovzdušia je hodnotená podľa úrovne znečistenia ovzdušia v pomere s maximálnymi možnými hodnotami. Znečistenie ovzdušia sa určuje podľa smogového varovného systému. Mimoriadne znečistenie ovzdušia nastáva keďkoncentrácie znečisťujúcich látok

Riadenie povodní

Riadenie povodní

Riadenie povodní Na zlepšenie pripravenosti na povodňové riziká je potrebné poznať preventívne riešenia a mať kvalitné údaje o počasí, zrážkach, topografii, riečnych a hydrologických režimoch a ľudských činnostiach. Tieto informácie sú potrebné na vytvorenie modelov povrchového odtoku a výsledných riečnych

Prevencia – analýza rizík

Prevencia – analýza rizík

Prevencia krízových udalostí – analýza rizík Súčasťou prevencie sú analytické práce, ktoré pomáhajú znížiť pravdepodobnosť rizika v budúcnosti. Analýza je základnym prvkom pre účinné manažovanie rizík, ale tiež pre samotný proces plánovania opatrení a činností v civilnej ochrane. Analýza umožňuje poznať potenciálny