MImoriadne udalosti je podľa ich charakteru  možné rozdeliť do nasledovných kategórií:

  1. biologické
  2. geologické
  3. poškodenie územia prírodnými udalosťami
  4. technogénne
  5. sociogénne

BIOLOGICKÉ:

Ľudské choroby – prenosné ochorenia sú závažné cezhraničné ohrozenia verejného zdravia z pohľadu hodnotenia Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej komisie, riešenie udalosti  ako sú vírusové infekčné ochorenia, biologické hrozby, chemické hrozby, povodne a pod.            (zodpovedný: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR))

Ochorenia rastlín, zamorenie škodcami   (zodpovedný: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky)

Choroby zvierat  (zodpovedný: Štátna potravinová a veterinárna správa Slovenskej republiky, ÚVZ SR)

GEOLOGICKÉ:

Svahové pohyby: Medzi najčastejšie sa vyskytujúce geohazardy na území Slovenska, ktoré môžu vyvolať mimoriadnu udalosť, patria predovšetkým svahové pohyby. Predstavujú pomerne veľký problém nielen pri realizácii inžinierskych a stavebných diel, ale aj pri ich samotnom využívaní. Rastúca urbanizácia, neustály rozvoj výstavby v územiach postihnutých svahovými deformáciami, pokračujúce odlesňovanie a extrémne zrážkové úhrny v dôsledku klimatických zmien však výrazne zvyšuje riziko vzniku a aktivizácie zosuvov s nepriaznivými dôsledkami.

Oblasti banskej činnosti

Zemetrasenia

Vulkanická činnosť:  v podmienkach SR v blízkej budúcnosti nie je predpoklad aktivizácie vulkanickej činnosti. Vulkanickou činnosťou, najmä z okolitých štátov môže byť na území Slovenskej republiky ohrozená najmä letecká doprava.

Lavíny

Sucho

Vietor (víchrice)

Teplotné extrémy (horúčavy, mrazy)

Búrky a prívalové dažde

Inverzia

POŠKODENIE ÚZEMIA PRÍRODNÝMI UDALOSŤAMI:

Lesný požiar

Poškodenie lesa – hmyzí škodcovia

Vietor (víchrice)

Poškodenie lesa – vietor, sneh a námraza

Silné ohrozenie lesných oblastí vetrom (na mape vyznačené tmavo)

Mimoriadne udalosti spôsobené ľudskou činnosťou

TECHNOGÉNNE:

Dopravné nehody: nehody na cestných a lanových dráhach,  letecké,  plavebné,  železničné nehody

Banské nehody: zával bane alebo iného banského diela

Technologická havária: únik zemného plynu, banský požiar, výbuch v chemickej prevádzke

Závažné priemyselné havárie:  požiare a výbuchy, únik nebezpečných látok (ak prevádzkovateľ ohrozuje obyvateľov nebezpečnými látkami, má povinnosť na ohrozenom území vybudovať autonómny systém varovania)

Radiačná nehoda alebo havária

Havária na vodnej stavbe: v SR je celkom 281 vodných nádrží. Ak vodná stavba dosiahne hodnotu faktora rizika väčšiu ako 270 bodov, podľa platnej legislatívy musí prevádzkovateľ zabezpečiť výpočet prielomovej vlny pod vodnou stavbou a vybudovať autonómny systém varovania  na území do 1 hod. príchodu prívalovej vlny.

SOCIOGÉNNE:

Migrácia veľkého rozsahu

Hrozba výbušninou, uloženie výbušniny, uloženie nástražného výbušného systému

Nekonvenčné útoky – zraniteľnosť IKT, KI, IS

Útoky s použitím CBRN materiálov

Hrozba použitia chemických látok

Hrozba použitia biologických agensHrozba použitia rádioaktívnych látok

Terorizmus

Poznáme mimoriadne udalosti?