Poznáme druhy mimoriadnych udalostí?

Podľa ich charakteru rozdeľujeme mimoriadne udalosti na:

BIOLOGICKÉ:

Epidémia (ľudské choroby) – prenosné ochorenia ohrozujú verejné zdravie. Sú to najmä vírusové infekčné ochorenia COVID 19, chrípka, Salmonelóza a pod. Zodpovedajúci orgán je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR).

Epifítia (nákaza rastlín) – Zodpovedajúci orgán je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP).

Epizótia (nákaza zvierat) – Zodpovedajúci orgán je Štátna potravinová a veterinárna správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR).

GEOLOGICKÉ:

 • Zosuvy pôdy
 • Banská činnosť
 • Zemetrasenia
 • Vulkanická činnosť
 • Lavíny
 • Sucho
 • Víchrice
 • Teplotné extrémy (horúčavy, mrazy)
 • Búrky a prívalové dažde
 • Inverzia
 • Lesný požiar

TECHNOGÉNNE:

 • Dopravné nehody
 • Banské nehody
 • Technologická havária
 • Závažné priemyselné havárie
 • Radiačná nehoda alebo havária
 • Havária na vodnej stavbe

SOCIOGÉNNE:

 • Migrácia veľkého rozsahu
 • Terorizmus
 • Vojenské napadnutie
 • Narušenie verejného zdravotníctva
 • Narušenie školského systému
Poznáme mimoriadne udalosti?