Čo je platforma

Národná platforma pre znižovanie rizika katastrof a hrozieb spôsobených klimatickou zmenou, prírodnými udalosťami alebo ľudskou a ekonomickou činnosťou združuje množstvo aktérov verejného a súkromného sektoru.

Aké sú kľúčové faktory na zaistenie bezpečnosti obyvateľstva pred prírodnými katastrofami? Ľudia musia byť predovšetkým pripravení. Príprava je prvá vec, ktorú by mali realizovať krízové manažéri a politici. Na stránke platforme ponúkame množstvo manuálov a webinarových prednášok o tom ako vytvoriť spoľahlivý bezpečnostný plán.

Druhým bodom platformy je povedomie. Poznanie prostredia, v ktorom osoba žije, je kriticky dôležité. Preto čitatelia nájdu na stránke informácie ohľadom obsahu hrozieb a zároveň aj typy na sebaochranu.

Keď hovoríme o znižovaní rizika katastrof, zvažujeme opatrenia, medzi ktoré patrí prevencia, zmiernenie, pripravenosť, reakcia a zotavenie. Opatrenia tvoria samostatný súbor informačných článkov v oblasti riadenia bezpečnostných rizík.

Cieľom prevencie je napríklad znížiť pravdepodobnosť rizík z výskytu určitých prírodných hrozieb, napríklad pri povodniach budovaním hrádzí. Cieľom zmierňovania je znížiť následky nebezpečenstva pre obyvateľstvo

Pripravenosť zahŕňa všetky činnosti a je kľúčom k zníženiu následkov ohrozenia. Záchranári, pátracie tímy, zdravotníci, hasiči, CBRN expertov a jednotky civilnej ochrany vrátane dobrovoľníkov a samospráv realizujú najvhodnejšie opatrenia na zníženie rizika z hľadiska prevencie a zmierňovania dopadov katastrof a hrozieb.

Realizujeme okrem iného dôslednú analýzu procesov a komplementarity jednotlivých aktérov, stratégií a plánov, datasetov a ich spracovávania na rôznych úrovniach.

Platformu zriadila Sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci s odborni krízového riadenia a civilnej ochrany v 74 okresoch na Slovensku.