Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je garantom  Národnej platformy pre znižovanie rizika katastrof a hrozieb spôsobených  klimatickými zmenami, prírodnými udalosťami alebo ľudskou a ekonomickou činnosťou.

Hlavným zámerom platformy je modernizovať koncepciu civilnej ochrany a krízového riadenia zaangažovaním všetkých úrovní štátnej správy a dotknutých verejných a súkromných aktérov v procesoch s tým súvisiacich. Našou snahou je komplexne analyzovať územie SR z každej oblasti ľudského a ekonomického života a následne vytvoriť pre každú oblasť mechanizmy na zvládanie krízových situácií a znižovanie rizík. Na riziká je nutné pozerať komplexne, berúc do úvahy synergický efekt (domino efekt) mimoriadnych udalostí.

V súvislosti so  zriadením platformy budeme okrem iného realizovať dôslednú analýzu procesov a spoluprácu/prepojenosť jednotlivých aktérov, existujúcich aj potenciálnych rizík, stratégií a plánov, datasetov a ich spracovávania na rôznych úrovniach.

Platforma bude mať pre aktérov na nej zúčastnenej jednoznačné výhody, medzi inými napríklad:

  • možnosť podieľať sa na tvorbe metodík a strategických dokumentov riadenia rizík;
  • možnosť definovať návrh investičných projektov v oblasti riadenia rizík a zvyšovania pripravenosti spoločnosti na lokálnej úrovni;
  • zlepšenie spolupráce a koordinácie medzi zainteresovanými stranami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni; možnosť usmerňovať zdieľanie informácií o mimoriadnych udalostiach;
  • účasť na konzultáciách na regionálnej úrovni;
  • lepšie poznanie ďalších aktérov a zviditeľnenie; aktívna výmena skúseností;
  • zvýšenie úrovne vedomostí a zručností v globálnej komunite na znižovanie rizika formou interných a externých foriem vzdelávania za účasti expertov zo Slovenska aj zahraničia;
  • účasť na autorizovaných školeniach o metodikách hodnotenia rizík.

Odborný tím  približne 20 ľudí realizuje iniciatívu na podporu sieťovania partnerov civilnej ochrany na Slovensku. Odborný tím tvoria odborníci zo sektoru civilnej ochrany, právnici, psychológovia, vedci, hasiči, riadiaci a vedúci zamestnanci odborov krízového riadenia a civilnej ochrany, experti civilného núdzového plánovania. Spoločne realizujeme pracovné stretnutia s vybranými ministerstvami, ktorí sú zodpovední za riadenie konkrétnych ohrozovateľov alebo ohrozených objektov a komunít.

Problematika sa týka piatich hlavných skupín zainteresovaných strán, s ktorými uvažujeme ako účastníkmi platformy: verejný sektor, súkromný sektor, Mimovládne neziskové organizácie a dobrovoľníctvo (MVO), mimovládne organizácie (MVO) a občianska spoločnosť (vrátane vedúcich jednotlivých komunít), akademické a výskumné inštitúcie a médiá.