Čo by mal každý vedieť v prípade ohrozenia

Čo by mal každý vedieť v prípade ohrozenia

Ak sa stanete svedkom vzniku akejkoľvek mimoriadnej udalosti, treba ju bez zbytočného odkladu IHNEĎ oznámiť ako jasnú, stručnú a neskomolenú informáciu na telefónnych číslach tiesňového volania: 1 1 2 – Operačné stredisko integrovaného záchranného systému (IZS) – európske číslo tiesňového

Ako postupovať pri úniku nebezpečných chemických látok

Ako postupovať pri úniku nebezpečných chemických látok

Ako postupovať pri úniku nebezpečných chemických látok urýchlene opustite ohrozené miesto (proti smeru vetra); čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (ak je dostupný úkryt, tak v ňom); uzatvorte a utesnite okná, dvere a ďalšie otvory (vytvorte izolovaný uzavretý priestor);

Ako postupovať pri úniku nebezpečnej biologickej látky

Ako postupovať pri úniku nebezpečnej biologickej látky

Ako postupovať pri úniku nebezpečnej biologickej látky chráňte sa pred preniknutím alebo zanesením nákazy do organizmu; dôsledne dodržiavajte karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia; sledujte informácie o situácii poskytované štátnou správou a miestnou samosprávou ; nepoužívajte vodu z neznámych zdrojov;

Ako postupovať v prípade nízkych teplôt

Ako postupovať v prípade nízkych teplôt

V prípade nízkych teplôt nezdržiavajte sa príliš dlho na mrazivom vzduchu, športové aktivity presuňte do interiéru; ak musíte zotrvať v mrazivom počasí, dbajte nato, aby ste boli dostatočne oddýchnutí, dostatočne zavodnení a nebuďte hladní; nedotýkajte sa chladných predmetov holými rukami;

Ako postupovať, keď vás prekvapí búrka

Ako postupovať, keď vás prekvapí búrka

Ako postupovať, keď vás prekvapí búrka Snažte sa opustiť voľné priestranstvo  (lúku, pole, vodnú plochu), vyhýbajte sa korytám potokov. Keď to nestihnete a nejde o vodnú plochu, snažte sa zdržiavať čo najnižšie – ľahnite si. Vodné plochy sa snažte opustiť

Varovanie a vyrozumenie obyvateľstva

Varovanie a vyrozumenie obyvateľstva

Varovanie a vyrozumenie obyvateľstva Systém varovania a obyvateľstva na Slovensku obsahuje: —sieť sirén, ktorú tvoria sirény a systém ich ovládania; —rozhlasové a televízne vysielanie; —domáce rozhlasy, ktoré musia spĺňať požiadavky technickej normy; —miestne informačné prostriedky obce; —systémy automatizovaného vyrozumenia; —verejné

Ako postupovať pri úniku rádioaktívnych látok

Ako postupovať pri úniku rádioaktívnych látok

Ako postupovať pri úniku rádioaktívnych látok: čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch), pokiaľ možno na opačnej strane od prípadného jadrového zariadenia, ak ste na otvorenom priestranstve, okamžite vyhľadajte najbližší dom. v prípade, že ste mohli