Čo robiť v prípade, že nastane blackout?

 • Odstavte všetky elektrické spotrebiče a zariadenia od siete (s výnimkou rádioprijímača za účelom zistenia obnovenia dodávky elektrickej energie), aby pri obnove dodávky nedošlo k opätovnému výpadku z dôvodu preťaženia siete.
 • Je dôležité šetriť pitnú vodu a potraviny v prípade pretrvávajúceho stavu.
 • Informácie o situácii čerpajte z médií (rádia) a z dôverných zdrojov. Nepodliehajte hoaxom, panike, a falošným správam, ktoré budú chcieť šíriť skupiny obyvateľstva za účelom narušenia verejného poriadku.
 • Skúste menej vetrať v chladnom období a ak máte možnosť, použite alternatívne kúrenie, ako napríklad krb. Ak ste nepoužívali a nekontrolovali komíny, radšej nepoužite túto alternatívu, aby ste nespôsobili požiar.
 • Počas blackoutu netreba zbytočne volať na linky tiesňového volania (112, 150, 155, 158)! Tieto linky neslúžia ako informačná služba, preto ich používajte len v ohrození.
 • Po obnovení elektriny je potrebné skontrolovať všetky spotrebiče a uistiť sa, že nedôjde ku skratu pri spustení ističov. Plynové spotrebiče (kotly, sporáky) je dobré zapnúť až po návšteve špecialistu.
 • Znehodnotené potraviny radšej nekonzumujte a dekontaminujte ich správne.
 • V niektorých prípadoch môže ísť iba o krátkodobú obnovu dodávky elektrickej energie v obmedzenom rozsahu, ktorá bude striedavo zapnutá a vypnutá pre jednotlivé postihnuté oblasti.
 • Do stabilizácie situácie nezapínajte energeticky náročné spotrebiče a obnovenú dodávku využite na dobitie batérií mobilov, svietidiel, rádií, načerpanie zásob vody a pod.

V elektroenergetike sú uplatňované obmedzujúce opatrenia a to:

 • plán obmedzovania spotreby,
 • havarijný vypínací plán,
 • frekvenčný vypínací plán (aktualizuje ho Slovenský elektroenergetický dispečing každoročne v zmysle štandardov a odporúčaní RG CE ENTSO-E.
Čo robiť v prípade, že nastane blackout?