COVID- 19 a bezpečnosť spoločnosti

COVID- 19 a bezpečnosť spoločnosti

COVID- 19 a bezpečnosť spoločnosti Ak chcete vedieť aké problémy vznikajú so zabezpečením procesnej bezpečnosti v čase pandémie v podnikoch, kde z dôvodu nevykonaných alebo odložených revízií môže dôjsť až k závažnej priemyselnej havárii (ZPH) a čo robiť, keď dôjde k nákaze kľúčových osôb zodpovedných

Úvod do geografických informačných systémov

Úvod do geografických informačných systémov Dňa 21. júna 2021 sa uskutočnil úvodný workshop do geografických informačných systémov, ktorého cieľom bolo informovať aktérov civilnej ochrany, vrátane širokej aj odbornej verejnosti o základoch geografických informačných systémov. Účastníci workshopu sa dozvedeli čo sú to

Ako predísť a zabrániť vzniku škôd na majetku ?

Ako predísť a zabrániť vzniku škôd na majetku ?

Ako zabrániť vzniku škôd na majetku? Prírodné faktory ako klimatické zmeny, ktoré so sebou prinášajú striedanie období sucha s obdobiami výrazne bohatými na zrážky, navyše často koncentrovanými na malom území, spolu s antropogénnou činnosťou vytvárajú ideálne podmienky pre vznik mimoriadnych

Metodiky analýzy zraniteľnosti územia a obyvateľstva

Metodiky analýzy zraniteľnosti územia a obyvateľstva

Odborný kurz riadenia rizík Cieľom kurzu je zvýšiť a rozšíriť profesionálnu vedomosť o Európskych modeloch civilnej ochrany a získať vedomosti a zručnosti ohľadom plánovania preventívnych opatrení voči prírodným alebo technologickým hrozbám. Aplikovaním postupov riadenia rizík zaručuje korektné a strategické naplánovanie

Adaptácia na zmenu klímy

Adaptácia na zmenu klímy Čitateľom chceme ponúknuť prehľadný ale za to komplexný materiál o medzinárodných dohodách ohľadom riadenia rizík a možností adaptácie na zmenu klímy. Materiál poskytuje množstvo informácií aj v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a Sendajským rámcom o znižovaní rizík katastrof