Odborný kurz riadenia rizík

Cieľom kurzu je zvýšiť a rozšíriť profesionálnu vedomosť o Európskych modeloch civilnej ochrany a získať vedomosti a zručnosti ohľadom plánovania preventívnych opatrení voči prírodným alebo technologickým hrozbám. Aplikovaním postupov riadenia rizík zaručuje korektné a strategické naplánovanie zdrojov a prostriedkov potrebných pre krízové riadenie a civilné núdzové plánovanie, vrátane reakcie a obnovy dotknutého územia. 

Odborný kurz sa skladá z 3 blokov (1 blok v trvaní 1 deň), ktoré budú realizované v niekoľkých termínoch, tak, aby bol záujemca o kurz schopný vyskladať si celý kurz podľa jemu vyhovujúcich termínov.

Kurz absolvovali vyšše 300 účastníkov OÚ a z ministerstiev SR.

Nižšie nájdete materiály z prednášok.

 

 

Metodiky analýzy zraniteľnosti územia a obyvateľstva