Odborný kurz je podporovaný a plne hradený grantom Európskej únie

Cieľom kurzu je zvýšiť a rozšíriť profesionálnu vedomosť o Európskych modeloch civilnej ochrany a získať vedomosti a zručnosti ohľadom plánovania preventívnych opatrení voči prírodným alebo technologickým hrozbám. Účastník sa naučí posudzovať a analyzovať riziká prostredníctvom tvorby profilov ohrozených území a hodnotiť potenciálne následky hrozieb pre obyvateľstvo a životné prostredie. Aplikovaním postupov riadenia rizík zaručuje korektné a strategické naplánovanie zdrojov a prostriedkov potrebných pre krízové riadenie a civilné núdzové plánovanie, vrátane reakcie a obnovy dotknutého územia. Absolventi kurzu nadobudnú vedomosti a zručnosti na účel analýzy územia a tvorby plánov ochrany obyvateľstva, vrátane stratégie na zvýšenie odolností prostredia a zníženie zraniteľnosti spoločnosti.

Odborný kurz sa skladá z 3 blokov (1 blok v trvaní 1 deň), ktoré budú realizované v niekoľkých termínoch, tak, aby bol záujemca o kurz schopný vyskladať si celý kurz podľa jemu vyhovujúcich termínov.

Účastníci odborného kurzu obdržia prostredníctvom nahlásenej e-mailovej adresy pozvánku na MS Teams video míting. Pripojiť sa bude možné cez link uvedený v pozvánke. Študijné materiály a pracovné listy budú zaslané pred vzdelávacou aktivitou na Vami uvedený e-mail.

V prípade záujmu je nutné komunikovať svoju žiadosť na e-mailovú adresu: slavka.balazikova@minv.sk

Absolventi odborného kurzu sa musia zúčastniť všetkých 3 blokov a po ich absolvovaní obdržia Osvedčenie.
Pozvánka na stiahnutie.

Metodiky analýzy zraniteľnosti územia a obyvateľstva voči prírodným a technologickým hrozbám (odborný kurz)