COVID- 19 a bezpečnosť

COVID- 19 a bezpečnosť

COVID- 19 a bezpečnosť spoločnosti Ak chcete vedieť aké problémy vznikajú so zabezpečením procesnej bezpečnosti v čase pandémie v podnikoch, kde z dôvodu nevykonaných alebo odložených revízií môže dôjsť až k závažnej priemyselnej havárii (ZPH) a čo robiť, keď dôjde k nákaze kľúčových osôb zodpovedných

Občianska spoločnosť a krízové riadenie

Občianska spoločnosť a krízové riadenie Tretí sektor, konkrétne mimovládne neziskové organizácie (MNO), sú v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia významným a relatívne ľahko využiteľným prvkom, ktorý však často v systéme štátom organizovanej asistencie stojí na okraji. V rámci implementácie projektu „Sieťovanie aktérov za účelom

Cestami ochrany života a zdravia

Cestami ochrany života a zdravia

Cestami ochrany života a zdravia Čo by som mal vedieť, čo sa musím naučiť, ako sa správať pri ohrození mimoriadnymi udalosťami? Ako zvládnuť sám seba, ako konať počas mimoriadnej udalosti, čo robiť,  keď sa ocitnem v nebezpečenstve, alebo ak sa