Pracovná skupina pre civilnú ochranu (PROCIV)

Pracovná skupina pre civilnú ochranu (PROCIV) – Rada EU Pracovná skupina pre civilnú ochranu sa zaoberá otázkami, ktoré sa týkajú: prevencie prírodných a človekom spôsobených katastrof, ako sú napríklad povodne, lesné požiare a zemetrasenia (v rámci a mimo EÚ), ako

Výbor pre civilné aspekty riešenia krízových situácií (CivCom)

Výbor pre civilné aspekty riešenia krízových situácií (CivCom) Výbor pre civilné aspekty riešenia krízových situácií (CivCom) bol zriadený rozhodnutím Rady 2000/354/SZBP z 22. mája 2000. Výbor CivCom poskytuje poradenstvo Politickému a bezpečnostnému výboru v oblasti civilných aspektov riešenia krízových situácií. Výbor

Čo je civilná ochrana?

Organizácia a riadenie civilnej ochrany Vývoj civilnej ochrany obyvateľstva je  vo všeobecnosti významne ovplyvňovaný prijímaním a novelizovaním aktuálnych právnych predpisov. V podmienkach SR to boli najmä predpisy v oblasti integrovaného záchranného systému, krízového riadenia, horskej záchrannej služby, ktoré významne ovlyvnili organizačné

Zákon  o civilnej ochrane obyvateľstva

Zákon  o civilnej ochrane obyvateľstva   Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva vychádza z novej koncepcie civilnej ochrany a jej poslania. Týmto zákonom sa vytvoril právny základ na zabezpečenie ústavného práva občanov spočívajúci v ochrane života, zdravia a majetku

Zákon o krízovom riadení

Zákon  o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu V roku 2002 bol legislatívne zavŕšený proces prípravy zákona o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Prijatím tohto zákona bol položený právny

Organizácia krízového riadenia a riadenie krízových situácií

Organizácia krízového riadenia a riadenie krízových situácií Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky (2021) deklaruje ako základnú úlohu štátu v demokratickej spoločnosti „zaručenie bezpečnosti a ochrany všetkých svojich občanov, ich práv, slobôd a majetku zvyšovaním pripravenosti  štátu čeliť bezpečnostným výzvam, hrozbám a

ERCC a PROCIV

ERCC a PROCIVI V záujme zvýšenia úrovne pripravenosti a reakcií na katastrofy Komisia EÚ vytvorila a riadi Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC), ktoré je komunikačným a koordinačným centrom dostupným pre aktérov civilnej ochrany. K dodatočným nástrojom patria: Spoločný systém