Vzdelávanie v oblasti civilnej ochrany CiProVoT

Vzdelávanie v oblasti civilnej ochrany CiProVoT

Cieľom je poskytnúť prehľad mechanizmov civilnej ochrany EÚ a rôznych inštitucionálnych a operatívnych nastavení systémov civilnej ochrany. Budú popísané najmä všeobecné charakteristiky vnútroštátnych systémov civilnej ochrany a dobrovoľníckej práce v oblasti civilnej ochrany, ako aj úloha odbornej prípravy v oblasti práce dobrovoľníkov v  civilnej ochrane. 

Krízové štáby – základný kameň krízového riadenia

Orgány krízového riadenia v Slovenskej republike Orgány krízového riadenia sa zaoberajú riadením procesov, ktoré súvisia s riešením krízových situácií. Orgánmi krízového riadenia sú vláda Slovenskej republiky, Bezpečnostná rada Slovenskej republiky, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, Národná banka Slovenska, bezpečnostná rada

Pracovná skupina pre civilnú ochranu (PROCIV)

Pracovná skupina pre civilnú ochranu (PROCIV) – Rada EU Pracovná skupina pre civilnú ochranu sa zaoberá otázkami, ktoré sa týkajú: prevencie prírodných a človekom spôsobených katastrof, ako sú napríklad povodne, lesné požiare a zemetrasenia (v rámci a mimo EÚ), ako

Výbor pre civilné aspekty riešenia krízových situácií (CivCom)

Výbor pre civilné aspekty riešenia krízových situácií (CivCom) Výbor pre civilné aspekty riešenia krízových situácií (CivCom) bol zriadený rozhodnutím Rady 2000/354/SZBP z 22. mája 2000. Výbor CivCom poskytuje poradenstvo Politickému a bezpečnostnému výboru v oblasti civilných aspektov riešenia krízových situácií. Výbor

Ochrana kritickej infraštruktúry

Ochrana kritickej infraštruktúry Smernica Rady 2008/114/ES z 8. decembra 2008 o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu ustanovila postup identifikácie a označenia európskych kritických infraštruktúr (ECI) a spoločný prístup k zhodnoteniu potreby zlepšiť ochranu

Čo je civilná ochrana?

Organizácia a riadenie civilnej ochrany Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (§ 2 ods. 1) a ods. 2 zákona č.42/1994Zb.). Krízovým riadením mimo času vojny a

Zákon  o civilnej ochrane obyvateľstva

Zákon  o civilnej ochrane obyvateľstva   Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva zabezuej ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí. Cieľom zákona je vytvorenie podmienok pre ochranu života, zdravia, majetku i životného prostredia pri mimoriadnych udalostiach a vyhlásených

Dokumentácia krízového riadenia

Dokumentácia krízového riadenia Dokumentáciu krízového riadenia tvoria analytické, koncepčné a plánovacie dokumenty, súvisiace s prípravou, prevenciou, opatreniami na riešenie krízových situácií, ktoré zabezpečia zmapovanie bezpečnostných rizík, organizáciu a riadenie krízových situácií na horizontálnej a vertikálnej úrovni, súvisiace s bezpečnosťou štátu, vnútornou bezpečnosťou, hospodárstvom a ochranou kritickej infraštruktúry,