Orgány krízového riadenia v Slovenskej republike

Orgány krízového riadenia sa zaoberajú riadením procesov, ktoré súvisia s riešením krízových situácií. Orgánmi krízového riadenia

 • vláda Slovenskej republiky, Bezpečnostná rada Slovenskej republiky,
 • ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,
 • Národná banka Slovenska,
 • bezpečnostná rada kraja
 • okresný úrad
 • bezpečnostná rada okresu
 • obec

Výkonným orgánom orgánu krízového riadenia je krízový štáb, ktorý nie je stálym orgánom, aktivuje sa až pri bezprostrednom nebezpečenstve vzniku krízovej situácie alebo pri vyhlásení krízového stavu a pôsobí iba dočasne.

Ústredný krízový štáb – jeho predsedom je minister vnútra SR – v období krízovej situácie:

 • koordinuje činnosť orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, krízových štábov a ďalších zložiek,
 • spolupracuje s Bezpečnostnou radou SR pri príprave opatrení na riešenie krízovej situácie,
 • kontroluje plnenie úloh a opatrení uložených vládou pri riešení krízovej situácie.
 • Krízové štáby.

Výber najdôležitejších činností orgánov krízového riadenia.

Vláda:

 • prijíma opatrenia na predchádzanie krízovým situáciám a na ich riešenie,
 • riadi a kontroluje činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení krízovej situácie i pri príprave na krízové situácie,
 • rozhoduje o použití účelovej rezervy finančných prostriedkov,
 • rozhoduje o vyžiadaní pomoci zo zahraničia,
 • zriaďuje ústredný krízový štáb.

Ústredný krízový štáb – jeho predsedom je minister vnútra SR – v období krízovej situácie:

 • koordinuje činnosť orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, krízových štábov a ďalších zložiek,
 • spolupracuje s Bezpečnostnou radou SR pri príprave opatrení na riešenie krízovej situácie,
 • kontroluje plnenie úloh a opatrení uložených vládou pri riešení krízovej situácie.

Ministerstvá:

 • zriaďujú krízový štáb,
 • vedú prehľady zdrojov rizík, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, analyzujú ich prijímajú opatrenia na odstránenie ich príčin, rozhodujú o opatreniach na riešenie krízových situácií.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky:

 • zabezpečuje činnosť ústredného krízového štábu a organizuje jeho odbornú prípravu
 • organizuje a riadi prípravu orgánov štátnej správy a samosprávy,
 • koordinuje činnosť orgánov krízového riadenia pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení,
 • koordinuje prípravu krízových štábov ministerstiev

Okresný úrad:

 • plní úlohy civilnej ochrany,
 • vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,
 • zriaďuje krízový štáb,
 • koordinuje činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení,
 • plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom

Obec:

 • plní úlohy civilnej ochrany,
 • zriaďuje krízový štáb,
 • vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,
 • vyžaduje poskytnutie pomoci od okresného úradu,
 • zhromažďuje osobné údaje o počte osôb a totožnosti osôb, ktoré sa v čase krízovej situácie nachádzajú na území obce,
 • plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom a okresným úradom pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení.

Úlohy pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení plní aj Národná banka Slovenska.

Krízové štáby – základný kameň krízového riadenia