Organizácia a riadenie civilnej ochrany

  • Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (§ 2 ods. 1) a ods. 2 zákona č.42/1994Zb.).
  • Krízovým riadením mimo času vojny a vojnového  sa rozumie súhrn činností na analýzu a vyhodnotenie bezpečnostných rizík a ohrození, plánovanie, prijímanie preventívnych opatrení, organizovanie, realizácia a kontrola činností vykonávaných pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení (§ 2 ods. b) zákona  č. 387/2002 Zb.).
  • Civilným núdzovým plánovaním sa rozumie príprava a koordinácia opatrení na zabezpečenie funkčnosti orgánov verejnej moci, hospodárstva, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu a civilnej ochrany obyvateľstva v období krízovej situácie (§ 2 ods. d) zákona č. 387/2002 Zb.).
  • Ochrana kritickej infraštruktúry tvorí schopnosť uskutočňovať preventívne opatrenia, monitorovať  a analyzovať vývoj rizikových a krízových činiteľov, prípravu adekvátnej reakcie na vznikajúci krízový jav, riadenie kontinuity fungovania prvku kritickej infraštruktúry a uskutočňovanie efektívnej obnovy systémov (zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov).
  • Hospodárska mobilizácia sú činností a opatrení vykonávaných v období krízovej situácie alebo pripravovaných a vykonávaných v stave bezpečnosti ako súčasť prípravy štátu na obranu a riešenie krízových situácií vykonávaných v oblasti výroby, služieb a financovania, na zabezpečenie zdrojov (§ 2 ods. 1 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov).
  • Bezpečnosťou sa rozumie stav, v ktorom je zachovávaný mier a bezpečnosť štátu, jeho demokratický poriadok a zvrchovanosť, územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc štátu, základné práva a slobody a v ktorom sú chránené životy a zdravie osôb, majetok a životné prostredie (čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.).
  • Humanitárna pomoc je prejav solidarity a podpory  formou záchranných a humanitárných prác a pomoci. Zámerom humanitárnej pomoci je zmierňovať  ľudskú dôstojnosť a utrpenia ľudí v prípadoch prírodných katastrof, kríz spôsobených človekom, stavu hladu a podvýživy alebo v porovnateľných núdzových situáciách, ako aj preventívne a pohotovostné programy, najmä znižovaním rizík krimatických, migračných a sociálno-ekonomických dopádov.
  • Integrovaný záchranný systém zabezpečuje koordináciu intervenčných jednotiek a poskytovanie pomoci v tiesni. Pomoc sa poskytuje záchrannými zložkami v závislosti od prípadu a situácie (z. č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov).
Čo je civilná ochrana?