Pracovná skupina pre civilnú ochranu (PROCIV) – Rada EU

Pracovná skupina pre civilnú ochranu sa zaoberá otázkami, ktoré sa týkajú:

  • prevencie prírodných a človekom spôsobených katastrof, ako sú napríklad povodne, lesné požiare a zemetrasenia (v rámci
    a mimo EÚ), ako aj prípravy a reakcie na ne;
  • otázok súvisiacich s poskytovaním vzájomnej pomoci členských štátov EÚ v prípade katastrof;
  • spolupráce v oblasti ochrany európskej kritickej infraštruktúry;
  • posilnenia chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti v EÚ.
Pracovná skupina pre civilnú ochranu (PROCIV)