Zákon  o civilnej ochrane obyvateľstva  

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva zabezuej ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí. Cieľom zákona je vytvorenie podmienok pre ochranu života, zdravia, majetku i životného prostredia pri mimoriadnych udalostiach a vyhlásených mimoriadnych situáciách, ako aj spolupráca s organizáciami s humanitárnym poslaním; 

Zákon definuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, samosprávy, fyzických a právnických osôb pri reakcii a ochrane obyvateľstva počas krízových javov.

Štát hradí náklady súvisiace s vývojom a výrobou materiálu civilnej ochrany, organizačným a propagačným zabezpečením prípravy obyvateľstva a finančno-materiálnym zabezpečením činností zriadených organizácií a jednotiek civilnej ochrany, ale  podieľa sa aj na nákladoch súvisiacich s výstavbou účelových stavieb.

Mestá a obce sa podieľajú na nákladoch spojených s prípravou vlastných občanov na sebaochranu, nákladoch na skladovanie, údržbu a ošetrovanie materiálu a techniky slúžiacej k ochrane, vyrozumeniu a varovaniu občanov.

Podnikatelia sú povinné hradiť najmä náklady spojené so starostlivosťou o kolektívnu a individuálnu ochranu života a zdravia vlastných zamestnancov a osôb im zverených do starostlivosti. Ide najmä o tie právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí svojou činnosťou ohrozujú zdravie občanov. 

 

Zákon  o civilnej ochrane obyvateľstva