Ochrana kritickej infraštruktúry

Smernica Rady 2008/114/ES z 8. decembra 2008 o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu ustanovila postup identifikácie a označenia európskych kritických infraštruktúr (ECI) a spoločný prístup k zhodnoteniu potreby zlepšiť ochranu týchto infraštruktúr s cieľom prispieť k ochrane obyvateľov.

Zníženie zraniteľnosti Slovenskej republiky je úlohou dlhodobého charakteru. Zoznam najdôležitejších sektorov a podsektorov národnej infraštruktúry a zhodnotili súčasný stav je súčasťou „Koncepcie kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike a spôsob jej ochrany a obrany“ (14. februára 2007) a Národného programu pre ochranu a obranu kritickej infraštruktúry v SR (26. marca 2008) a zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre bol prijatý 8. februára 2011.

Informačná sieť na ochranu kritickej infraštruktúry CIWIN (Critical Infrastructure Web Information Network) umožňuje výmenu informácií medzi členskými štátmi EÚ o spoločných hrozbách, zraniteľných miestach, najlepších postupoch z oblasti ochrany kritickej infraštruktúry a vhodných opatreniach, aj stratégiách na zmiernenie rizík. Z dlhodobého hľadiska budú mať k sieti CIWIN prostredníctvom národného koordinačného orgánu prístup všetci majitelia a prevádzkovatelia kritickej infraštruktúry vo všetkých členských štátoch EÚ.

Ochrana kritickej infraštruktúry