Dokumentácia krízového riadenia

Dokumentáciu krízového riadenia tvoria analytické, koncepčné a plánovacie dokumenty, súvisiace s prípravou, prevenciou, opatreniami na riešenie krízových situácií, ktoré zabezpečia zmapovanie bezpečnostných rizík, organizáciu a riadenie krízových situácií na horizontálnej a vertikálnej úrovni, súvisiace s bezpečnosťou štátu, vnútornou bezpečnosťou, hospodárstvom a ochranou kritickej infraštruktúry, s presahom na civilnú ochranu a väzbou na zabezpečenie funkčnosti orgánov verejnej moci pri príprave a riešení krízovej situácie. 

 • Analýza bezpečnostných rizík a ohrozenie v oblasti krízového riadenia
 • Koncepcia krízového riadenia a prípravy na krízové situácie a na ich riešenie
 • Plán prípravy na krízové situácie a pri ich riešení /krízový plán/
 • Analýza krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie
 • Koncepcia civilného núdzového plánovania
 • Analýza kritickej infraštruktúry
 • Koncepcia ochrany kritickej infraštruktúry
 • Plán ochrany a obnovy kritickej infraštruktúry
 • Analýza úloh a opatrení civilnej ochrany pri príprave a riešení mimoriadnych situácií
 • Koncepcia civilnej ochrany obyvateľstva
 • Plán ochrany obyvateľstva

 

Dokumentácia krízového riadenia