Prevencia svahových deformácií (zosuvov) a povodní.  Ako predísť a zabrániť vzniku škôd na majetku ?

Prírodné faktory ako klimatické zmeny, ktoré so sebou prinášajú striedanie období sucha s obdobiami výrazne bohatými na zrážky, navyše často koncentrovanými na malom území, spolu s antropogénnou činnosťou vytvárajú ideálne podmienky pre vznik mimoriadnych udalostí akými sú povodne a zosuvy. Tie predstavujú významnú hrozbu pre zdravie človeka, jeho majetok a majú negatívny dopad na jeho ekonomicko-spoločenskú činnosť.

Cieľom workshopu je preto:

  • zvýšiť povedomie širokej aj odbornej verejnosti o rizikách povodní a zosuvov a objasniť príčiny ich vzniku,
  • objasniť potrebu monitoringu oboch javov a pravidelnej aktualizácie informácií o faktoroch vplývajúcich na tieto hrozby,
  • na príkladoch predstaviť účastníkom možnosti redukcie rizík vzniku týchto javov a znižovanie ich dopadov na spoločnosť využitím preventívnych a sanačných opatrení;

Podujatie sa bude nahrávať, verejne bude dostupný len záznam z prezentácií prizvaných rečníkov.

Miesto: On-line

YouTube:
Prevencia svahových deformácií (zosuvov)
Prevencia povodní 

Dátum a čas: 28.5.2021, 9:00 – 11:00

 

Prezentácia na stiahnutie:
Svahové deformácie

Prezentácia na stiahnutie:
Povodňové riziká

Prevencia zosuvov a povodní – ako predísť a zabrániť vzniku škôd na majetku ?