Ako postupovať pri úniku nebezpečných chemických látok?

 • urýchlene opustite ohrozené miesto (proti smeru vetra);
 • čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (ak je dostupný úkryt, tak v ňom);
 • uzatvorte a utesnite okná, dvere a ďalšie otvory (vytvorte izolovaný uzavretý priestor);
 • vypnite ventiláciu;
 • uhaste otvorený oheň, vypnite plynové spotrebiče;
 • sledujte vysielania v hromadných informačných prostriedkoch (rozhlas, televízia);
 • riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko;
 • pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany osôb (na ústach a nose si pridržte navlhčenú poskladanú tkaninu);
 • pripravte si evakuačnú batožinu;
 • telefonujte len v súrnom prípade (nezaťažujte telefónne linky);
 • poskytnite pomoc chorým, postihnutým, starším osobám, osobám neschopným pohybu, postarajte sa o deti bez dozoru;
 • nakŕmte domáce zvieratá, dajte im vodu a uzatvorte ich;
 • zachovajte pokoj a rozvahu;
 • budovu opustite len na pokyn;
 • ak ste mimo budovy, riaďte sa smerom vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku  vo vzťahu k miestu vášho pobytu (ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte, ako pri pobyte v nich !);
 • čakajte na ďalšie pokyny.

Nikdy sa neukrývajte do pivníc a terénnych nerovností (priehlbiny, jamy, priekopy a pod.), nakoľko väčšina plynných chemických látok je relatívne ťažšia ako vzduch !!!

Ako postupovať pri úniku nebezpečných látok