Prerušenie dodávky pitnej vody

Čo robiť

Prerušenie dodávok pitnej vody je riešené náhradným zásobovaním. Ak nebude možné zabezpečiť náhradné zásobovanie, budú dodávky pitnej vody riešené v systéme núdzového zásobovania pitnou vodou.

  • Vždy treba hlásiť poruchy, ak ste neboli oficiálnou cestou informovaní o technickej odstávke vody. V prípade, že ste boli poučení o dočasnej odstávke vody, je potrebné  zásobiť sa vodou a nedopustiť zhoršenie hygienických podmienok doma alebo na pracovisku.
  • Najlepšie je používať jednorazový papierový alebo plastový riad a piť vodu zo sklených alebo plastových fliaš, ktorá bola doplnená pred výpadkom pitnej vody.
  • Skúste sa zásobiť dostupnými hygienickými prostriedkami a riadne dezinfikujte prostredie, v ktorom sa pohybujete alebo zdržiavate. 
  • Dažďovú vodu zachytávajte, ale používajte ju len ako úžitkovú pre polievanie záhrady a na splachovanie toalety. Nikde ju nekonzumujte.
  • Skúste sa dostať k voľne prístupným prírodným zdrojom, ak sú také vo vašom okolí. Využite napríklad pramene s overenou kvalitou.
  • Zvážte odchod k vašim príbuzným či kamarátom, kde majú dostupnú pitnú vodu.
  • Pokiaľ došlo k prerušeniu dodávky vody kvôli kontaminácii, po obnovení dodávky je dôležité dezinfikovať všetky predmety, spotrebiče a zariadenia, ktoré prišla do kontaktu s kontaminovanou vodou pred tým, než ich začnete znovu používať.
  • Pokiaľ došlo k prerušeniu dodávok pitnej vody z iného dôvodu (nedostatok vody, technická porucha, havárie, atď.), je  nutné vypustiť vodu vo vodoinštalácii za účelom  odvzdušnenia a prípadného odkalenia spôsobeného opätovným napustením vodovodnej sústavy.
Čo robiť pri prerušení dodávky vody?