Pozor zosuvy – čo robiť

 • Zachovajte pokoj.
 • Varujte susedov a pomôžte zdravotne postihnutým, deťom a starším ľuďom.
 • Dodržiavajte pokyny orgánov štátnej správy a samosprávy a záchranných zložiek, najmä tie, ktoré sa týkajú evakuácie osôb a hospodárskych zvierat.
 • Počúvajte rádio, ale bez dobrého dôvodu nepoužívajte telefón (nepreťažujte linky).
 • Vypnite elektrinu, plyn a ústredné kúrenie.
 • Ak je dostatok času, presuňte cenné predmety do najvyšších a najsilnejších častí budovy.
 • Používajte súkromné vozidlá iba so súhlasom záchranných tímov (evakuácia chorých a zranených, detí a starších osôb).
 • Zatvorte dvere, okná a okenice a podľa možnosti ich spevnite.

Intenzitu uvedených prejavov do veľkej miery ovplyvňuje prítomná vegetácia. Rozsah týchto vplyvov modifikuje vegetačný kryt – jeho prítomnosť a hustota. Hustá vegetácia s hlbokým zakorenením stabilizuje územie proti erózii a čiastočne proti zosuvom. Lesný ekosystém významne akumuluje vodné zrážky, ktoré majú dostatok času na infiltráciu do podzemných rezervoárov.

Ako predísť negatívnym dopadom zosuvov?

 • Vyhýbajte sa klzkým terénom.
 • Skontrolujte základy domu, komín a pozemok, či nie sú poškodené.
 • Nezdržiavajte sa v dome a nehýbte s elektrickým vedením v dome, ktorý je poškodený svahovými posuvmi.
 • Nechajte si skontrolovať kvalitu vody v studni a navrhnúť vylepšenia od pracovníka na ochranu pred kontamináciou povodňami.
 • Nehnuteľnosti budujte pevnejšie a odolnejšie. Zosuvy pôdy či iná prírodná katastrofa sa môžu opäť vrátiť. Keď ste pripravení začať s opravami alebo s prestavbou, spolupracujte so svojím dodávateľom, aby bola nová budova odolná voči zemetraseniu a katastrofám. Poraďte sa s krajinným architektom čo sa dá urobiť pre odolnosť vášho pozemku či jeho okolitej krajiny.
Pozor zosuvy – čo robiť