Ako postupovať pri úniku nebezpečnej biologickej látky

 • chráňte sa pred preniknutím alebo zanesením nákazy do organizmu;
 • dôsledne dodržiavajte karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia;
 • sledujte informácie o situácii poskytované štátnou správou a miestnou samosprávou ;
 • nepoužívajte vodu z neznámych zdrojov;
 • pripravte si vodu pomocou chemických dezinfekčných prostriedkov alebo prevarením;
 • udržujte čistotu tela, a to aj za nepriaznivých podmienok;
 • zbytočne sa nedotýkajte podozrivých predmetov;
 • pri známkach ochorenia ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc (podozrenie z ochorenia hláste orgánom obce alebo spádovému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany);
 • pravidelne si kontrolujte telesnú teplotu;
 • obmedzte pohyb mimo budovy alebo ju opúšťajte iba na nevyhnutnú dobu (napr. nákup základných životných potrieb);
 • priebežne uskutočňujte v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch a v domoch;
 • dodržujte pokyny zdravotníkov a pracovníkov hygienickej služby.
Ako postupovať pri úniku nebezpečnej biologickej látky