Riadenie povodní

Za účelom zlepšenia pripravenosti na povodňové riziká je potrebné poznať a disponovať preventívnymi riešeniami a kvalitnými údajmi o počasí a zrážkach, topografii a krajinnej pokrývke, riečnych a hydrologických režimoch a o ľudských činnostiach v záujmových územiach.  

Obce a mestá, ale najmä odborníci, potrebujú údaje týkajúce sa topografických profilov a informácií o využívaní pôdy, aby vedeli vytvoriť modely povrchového odtoku a výsledných riečnych tokov. Súčasťou prevencie sú investície do protipovodňových zábran, meracie stanice s profilmi povrchových vôd, analýza a poznanie správania tokov najmä pri zvýšenej zrážkovej činností alebo neobvyklých prívalových dažďoch. Priestorové plánovanie na úrovni obce a miest predstavuje možnosť, ako napomôcť preventívnym opatreniam, a to najmä prostredníctvom označovania konkrétnych ohrozených zón erózií, posuvov,  horských tokov, masového odlesňovania alebo stavebných činností, ktoré menia absorpčnú povahu pôdy a zvyšujú možnosti lokálnych záplav.

Smernica o povodniach.

Riadenie povodní