Environmentálny hluk

Environmentálny hluk je spôsobovaný najmä ľudskou činnosťou. Hluk z dopravy (pozemné komunikácie, železnice a letecká doprava) je označovaný za dôvod prerušovaného spánku a problémov s nespavosťou najmä v letnom období. Hluk narastá v súvislosti s rozvojom dopravnej infraštruktúry. Európsky parlament a Rada preto vydala zákon  NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí. Členské štáty museli prijať celý rad opatrení, najmä:

  • zriadenie hlukovej mapy
  • prijatie akčných plánov na základe hlukových máp
  • sprístupnenie informácií o environmentálnom hluku verejnosti

Na Slovensu spadá zodpovednosť o monitorovanie a reguláciu hluku pod Ministerstvo zdravotníctva SR, konkrétne pod Úrad verejného zdravotníctva SR.

Zdroj: https://www.enviroportal.sk/hluk

Environmentálny hluk