Environmentálny hluk

Environmentálny hluk, spôsobovaný najmä ľudskou činnosťou, je prirodzenou súčasťou života človeka. Hluk z dopravy (pozemné komunikácie, železnice a letecká doprava) ako najčastejšie obťažujúci hluk je označovaný ako dôvod prerušovaného spánku a problémov s nespavosťou a to najmä v letnom období. Hluková záťaž obyvateľstva narastá  v súvislosti s rozvojom dopravnej infraštruktúry.

Európsky parlament a Rada preto vydali smernicu 2002/49/ES o posudzovaní a riadení environmentálneho hluku, ktorá bola transponovaná aj do zákona  NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí. Smernica má za cieľ znížiť škodlivé účinky pre ľudí vystavených environmentálnemu hluku.

Na dosiahnutie tohto cieľa členské štáty museli prijať celý rad opatrení, najmä:

  • určenie vystavenia environmentálnemu hluku prostredníctvom hlukovej mapy,
  • prijatie akčných plánov na základe hlukových máp a
  • zabezpečenie, že informácie o environmentálnom hluku sú prístupné verejnosti.

Smernica zaviedla aj nové pojmy a definície ako napr. environmentálny hluk, hlukové indikátory ,,Lden“ a ,,Lnoc“, hlukové mapy, ktoré majú presne vymedzené požiadavky a tiež termíny na ich vyhotovenie a ich aktualizáciu (každých 5 rokov). Ďalšie pojmy, ktoré charakterizujú hluk a podmieňujú jeho výsledné účinky sú napr. intenzita (hlasitosť – meraná v decibeloch (dB)), frekvencia (výška – vyjadruje sa v herzoch Hz)), trvanie pôsobenia hluku, typ hluku (napr. hluk ustálený, premenný, prerušovaný, impulzový) a pod.

V Slovenskej republike problematika hluku spadá do pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, konkrétne pod Úrad verejného zdravotníctva SR.

Zdroj: https://www.enviroportal.sk/hluk

Environmentálny hluk