Veda pre bezpečnosť

Simulačné softvéry pre riadenie procesov prípravy pre potenciálne mimoriadne udalosti, laserové technológie pre detekciu a kvantifikovanie nebezpečných chemických látok, či počítačové riešenia pre monitoring a registráciu havarijných udalosti v priemyselných ohrozovateľoch alebo v strategickej infraštruktúre sú aktívnou zložkou prevencie, pripravenosti, reakcie a obnovy.

  • spoločnosť ABmerit s.r.o., predstavila svoj simulačný software ESTE využívaný na podporu rozhodovania krízového štábu v prípade mimoriadnej udalosti s radiačným ohrozením použiteľný aj pre chemické látky;
  • spoločnosť SEC Technologies, s.r.o.  prezentovala vlastnú laserovú technológiu, ktorá využíva aktívnu detekciu na zachytenie, identifikovania a kvantifikovanie chemických látok, môže byť aktívne výužita v rámci prevencii alebo odstraňovaní následkov mimoriadnych udalosti spojených s výrobou(legálnou alebo nelegálnou) nebezpečných látok, environmentálnych zaťží, nelegálnych skládok a pod.;
  • spoločnosť Launchpad s.r.o,  predstavila projekt SPERA, ktorý podporuje aplikáciu adekvátnej ochrany obyvateľstva v mestách s vyšším výskytom ľudí (nemocnice, materské, základné a stredné školy, trhoviská, nákupné centrá, štadióny, sudy, väznice, materské škôlky, banky, atď.;
  • spoločnosť VÚRUP a.s., prezentovala riešenia pre kvalitné SEVESO dokumentácie pre podnikov, ktorí vieme kvalifikovať ako zdrojov pre závažných priemyselných havárií (skladujú/produkujú nebezpečné látky alebo v prípade rôznych fyzikálnych/prírodných situácií sú potenciálom pre vytvorenie škôd na ľudskom zdraví a/alebo na životnom prostredí, kvantitatívnym posudzovaním rizika a posudzovaním bezpečnosti a spoľahlivosti technológií;

https://platforma.civilnaochrana.org/s/7igSrEYDHbGJkSt

https://platforma.civilnaochrana.org/s/HjwRs77Jq4CwGMy

https://platforma.civilnaochrana.org/s/7igSrEYDHbGJkSt

https://platforma.civilnaochrana.org/s/kNc2qm7dPjs8XmD

https://platforma.civilnaochrana.org/s/HjwRs77Jq4CwGMy

https://platforma.civilnaochrana.org/s/Fysd5TMH2NasGKk

 

Veda pre bezpečnosť