Hromadná nákaza rastlín

Epifýtia  alebo hromadná nákaza rastlín na veľkých územiach, vrátane poľných kultúr, je  výskyt škodlivých fyziologických odchýlok veľkého počtu jedincov rastlinného druhu. Momentálne najvýznamnejším karanténnym škodlivým organizmom je baktéria Xylella fastidiosa, ktorá má široký okruh hostiteľských rastlín (v súčasnosti sa uvádza viac ako  200 hostiteľov).

Pôvod hrozby

Nákaza je spôsobená vstupom choroboplodného zárodku do organizmu. Šíriteľom nákazy je iný chorý organizmus. Epifýtia je riziko biodiverzity spojené so zmenami v životnom prostredí (napr. zmena podnebia, strata biotopu). Stupeň rizika súvisí s vystavením druhu nebezpečenstvu, t. J. či je rastlinný druh je priamo citlivý na veľkosť a rýchlosť zmeny podnebia v záujmovej oblasti. Táto expozícia sa bežne určuje pomocou bioklimatických modelov. 

Čo sa dá robiť

Zraniteľnosť je možné znížiť udržiavaním účinných biologických mechanizmov, ako je migrácia, evolučná adaptácia alebo aklimatizácia na meniace sa prostredie, a podporovaním postupov riadenia, ktoré môžu tieto aspekty podporovať. Toto riadenie by mohlo zahŕňať zlepšenú konektivitu biotopov pre migráciu a tok génov (adaptáciu) a miestne intervencie na zvýšenie environmentálnej heterogenity, vytváranie príležitostí pre vhodné mikroklímy (refugia) v neoptimálnych makroklímach.

Jedinou praktickou metódou ochrany a zabráneniu šírenia tohto škodlivého organizmu je vykonanie karanténnych opatrení, čo znamená predovšetkým identifikáciu ohnísk výskytu ochorenia a následné zabránenie jeho šíreniu. Napadnuté rastliny v okruhu 100 m od ohniska nákazy je potrebné zlikvidovať spálením. V prípade podozrenia na výskyt baktérie Xylella fastidiosa je potrebné informovať fytoinšpektorov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave.

Výstrahy  – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Signalizačné správy pre poľné plodiny

Ďalšie aktuálne spravy pre poľnohospodárov

Zdroj informácie

Výbrané karanténne choroby

Na stránke Európskej Komisie sú zverejnené aktuálne informácie o ZOZNAME hostiteľských rastlín, zozname vymedzených oblastí na území EÚ a vyhlásenia tretích krajín (Declarations from Third Countries concerning the status of Xylella fastidiosa as required by Decision (EU) 2015/789).

Zoznám legislatívnych opatrení

Hromadná nákaza rastlín