Hromadná nákaza živočíchov

Tiež známa ako epizótia je hromadná nákaza živočíchov (Choroby zoznamy) na veľkých územiach s významným vplyvom na zdravie zvierat, zdravie osôb (zoonózy) alebo ochranu zvierat. 

Epizootická choroba je infekčno-nákazlivá choroba šírená medzi zvieratami. Tak, ako pri ľudskej epidémii, aj pri epizootickej chorobe sa rieši jej prevencia, eradikácia a identifikujú sa aj jednotlivé dôsledky nákazy.

Dôsledky môžu mať vplyv na ochranu druhov zvierat ale aj na choroby priamo alebo nepriamo prenášané zo zvierat na ľudí a naopak.  Nákazy ako „šialené kravy“, „ázijský zápal pľúc“ alebo „vtáčia chrípka“ udržovali populáciu v napätí a okrem iných dôsledkov viedli k posilneniu štruktúr na ochranu zdravia.

Ako liečiť epizóotiu

Pri liečbe epizootík sa rozlišuje medzi kontrolou a prevenciou a kontrolou a eradikáciou. Sú taktiež dve strany, ktoré sa rozdeľujú na jednotlivcov a orgány. Každá osoba je povinná bezodkladne informovať príslušný orgán o zdrojoch poznatkov o chorobách epizootickej povahy, ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo.

Ďalšie informácie

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Mimoriadne núdzové opatrenia 

Mesačné výkazy o výskyte nákazlivých chorôb zvierat 

Eradikačné programy, metodické pokyny, chovateľské programy, pohotovostné plány pre jednotlivé choroby zvierat

Informácie sú uvedené podľa jednotlivých nákaz zvierat

Hromadná nákaza živočíchov