Hromadná nákaza živočíchov

Epizootia je hromadná nákaza živočíchov na veľkých územiach s významným vplyvom na zdravie zvierat, zdravie osôb (zoonózy) alebo ochranu zvierat. Hromadná nákaza živočíchov (Choroby zoznamy) je výskyt škodlivých fyziologických odchýlok veľkého počtu jedincov daného druhu. 

Epizootická choroba je infekčno-nákazlivá choroba (Vplyv chorôb zvierat na človeka), ktorá v danom regióne alebo na danom území narazí na neobvyklý počet zvierat súčasne a rýchlo sa šíri. Teraz budeme analyzovať jej právnu úpravu, ako aj jej prevenciu a eradikáciu.

Dôsledky toho, čo je v medicíne známe ako epidémia, má vo všetkých prípadoch ekonomický charakter. Epidémie však môžu mať vplyv na iné oblasti, ako je napríklad ochrana druhov alebo na zdravie ľudí ale aj na choroby, ktoré sa priamo alebo nepriamo prenášajú zo zvierat na človeka, a naopak. Zainteresované záujmy však presahujú konkrétne miesto, kde sa epizootika vyskytuje, ktoré majú v súčasnosti dôležitý cezhraničný rozmer, ktorý motivoval schválenie európskych a medzinárodných noriem v tejto oblasti. Stačí pripomenúť vznik Medzinárodného úradu pre nákazu v roku 1924.

V posledných rokoch sa vyskytli epizódy, ktoré ohrozili štátne a medzinárodné systémy zdravotného dohľadu, ako aj preventívne a kontrolné mechanizmy proti týmto globálnym zdravotným rizikám, a to tak pre zvieratá, ako aj pre ľudí. Epizódy ako „šialené kravy“, „ázijský zápal pľúc“ alebo „vtáčia chrípka“ udržovali populáciu v napätí a okrem iných dôsledkov viedli k posilneniu štruktúr na ochranu zdravia.

Podľa Svetovej organizácie pre zdravie zvierat informácie dostupné v súvislosti s pandémiou COVID-19, zatiaľ čo sa tento vírus prenáša z človeka na človeka, naznačujú, že SARS-CoV-2 pochádza zo živočíšneho pôvodu. Údaje z genetickej sekvencie ukazujú, že SARS-CoV-2 je blízkym príbuzným iného CoV, ktorý cirkuluje v populáciách netopierov rodu Rhinolophus (netopiere podkovy). Dodnes však nie je dostatok vedeckých dôkazov na identifikáciu pôvodu SARS-CoV-2 alebo na vysvetlenie pôvodnej cesty prenosu na človeka (ktorá by mohla zahŕňať medzihostiteľa).

Pôvod hrozby

Nákaza je spôsobená vstupom choroboplodného zárodku do organizmu. Šíriteľom nákazy je iný chorý organizmus.

Ako liečiť epizóotiu

Pri liečbe epizootík je možné rozlíšiť dva aspekty, ktoré je možné študovať nezávisle, ale úzko súvisia: prevencia a kontrola, kontrola a eradikácia. Sú tu tiež dve strany, ktoré majú konať: jednotlivci a správa, hoci každá osoba je povinná bezodkladne informovať príslušný orgán o zdrojoch poznatkov o chorobách epizootickej povahy alebo ktoré znamenajú potenciálne nebezpečenstvo. riziko pre verejné zdravie alebo životné prostredie; Oznámenie, ktoré je povinné aj v prípade každého patologického procesu, ktorý vyvoláva podozrenie na chorobu uvedenú na zozname chorôb podliehajúcich oznamovacej povinnosti, a vo všeobecnosti o udalostiach alebo činnostiach, ktoré predstavujú podozrenie na riziko a vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, zvierat alebo ľudí. životného prostredia v súvislosti so zoosanitárnymi výrobkami a na kŕmenie zvierat.

Zdroje informácie

 

hromadná nákaza živočíchov