Svahový zosuv

Zosuvom sa rozumie pohyb svahu, spôsobený účinkami gravitácie pri pôsobení vody. Zosuvy patria na Slovensku hneď po povodniach k najvýznamnejším geodynamickým javom. Počas svahového pohybu dochádza k premiestňovaniu horninových hmôt po svahu účinkom gravitácie. Výsledkom je svahová porucha, resp. svahová deformácia.

Na Slovensku evidujeme 21 190 svahových deformácií. Porušujú územie s rozlohou 257,5 tis. ha, čo predstavuje 5,25 % rozlohy Slovenska. Svahové deformácie ohrozujú 98,8 km diaľnic a ciest I. triedy, 571 km ciest II. a III. triedy, 62 km železníc, 11 km nadzemných vedení, 3,5 km ropovodov, 101 km plynovodov, 291 km vodovodov a takmer 30 000 pozemných stavieb. Prioritizácia zosuvných lokalít je účelová kategorizácia svahových deformácií podľa spoločensko-ekonomickej významnosti (ohrozenie života a majetku) a podľa vyplývajúceho zosuvného rizika (stupnica odporúčaná Európskou komisiou pre hodnotenie multirizík).

 

Najväčšie zosuvy za posledné roky:

1960 – Handlová: zosuv mal dĺžku okolo 1 800 m a zosuvné hmoty mali objem viac než 20 mil. m3. Zničil 150 domov, štátnu cestu, vodovod, prehradil rieku Handlovku a ohrozoval železničnú trať.

1962 – Riečnica na Kysuciach: zosuv mal dĺžku 950 m, objem zosuvných hmôt bol okolo 900 tis. m3, zničil tri osady.

2010 – Nižná Myšľa: najhorší zosuv za posledných 50 rokov

2014 – kamenná lavína vo Vrátnej spojená s prívalovou povodňou.

Ďalšie rozsiahle zosuvy boli zaznamenané napr. v Kapušanoch – zosuv pod hradom, na dvoch lokalitách v Prešove – zosuv na Horárskej ulici a zosuv v štvrti Pod Wilec hôrkou, v Nižnej a Vyšnej Hutke, vo Vyšnom Čaji, Varhaňovciach a inde. V dôsledku zosuvov bolo silno poškodených 136 rodinných domov, spomedzi ktorých muselo byť 38 zbúraných a 11 nútene opustených. V stave permanentného ohrozenia je v súčasnosti cca 400 pozemných stavieb.

 

Predpoklad vzniku rizika

Vznik a aktivizácia svahových pohybov sú podmienené rôznymi prírodnými faktormi (klimatické faktory, erózna činnosť vodných tokov, vztlakové účinky podzemných vôd a pod.). K vzniku svahových deformácií prispievajú hlavne nevhodné stavebné zásahy (podkopanie alebo priťaženie nestabilného svahu) a nekontrolované odvádzanie povrchových zrážkových a splaškových vôd, resp. ich absencia. Sprievodnými javmi sú za určitých podmienok aj intenzifikácia zvetrávania (zvýšená o účinky obsahu CO2 v ovzduší), erózia, zosuvy, prenos sedimentov a zmeny v morfológii územia.

Popis následkov

Ohrozené, resp. zničené obydlia, infraštruktúra, životné prostredie, sociálne dopady. V prípade náhleho vzniku takých foriem svahových pohybov, kde sa objavuje negatívny vplyv na život, zdravie alebo majetok ľudí (poškodené objekty, vznik  puklín a trhlín na domoch, vznik charakteristických znakov v teréne, ako napr. zvlnený terén, vznik trhlín a odlučných hrán, podmáčaných neodtokových depresií, atď.), hovoríme o živelnej pohrome.

Čo robiť

 • Zachovajte pokoj. 
 • Varujte susedov a pomôžte zdravotne postihnutým, deťom a starším ľuďom.
 • Dodržiavajte pokyny orgánov štátnej správy a samosprávy a záchranných zložiek, najmä tie, ktoré sa týkajú evakuácie osôb a hospodárskych zvierat.
 • Počúvajte rádio, ale bez dobrého dôvodu nepoužívajte telefón (nepreťažujte linky).
 • Vypnite elektrinu, plyn a ústredné kúrenie. 
 • Ak je dostatok času, presuňte cenné predmety do najvyšších a najsilnejších častí budovy.
 • Používajte súkromné ​​vozidlá iba so súhlasom záchranných tímov (evakuácia chorých a zranených, detí a starších osôb).
 • Zatvorte dvere, okná a okenice a podľa možnosti ich spevnite.

Intenzitu uvedených prejavov do veľkej miery ovplyvňuje prítomná vegetácia. Rozsah týchto vplyvov modifikuje vegetačný kryt – jeho prítomnosť a hustota. Hustá vegetácia s hlbokým zakorenením stabilizuje územie proti erózii a čiastočne proti zosuvom. Lesný ekosystém významne akumuluje vodné zrážky, ktoré majú dostatok času na infiltráciu do podzemných rezervoárov.

Ako predísť negatívnym dopadom zosuvov?

 • Vyhýbajte sa klzkým terénom.
 • Skontrolujte základy domu, komín a pozemok, či nie sú poškodené.
 • Nezdržiavajte sa v dome a nehýbte s elektrickým vedením v dome, ktorý je poškodený svahovými posuvmi.
 • Nechajte si skontrolovať kvalitu vody v studni a navrhnúť vylepšenia od pracovníka na ochranu pred kontamináciou povodňami.
 • Nehnuteľnosti budujte pevnejšie a odolnejšie. Zosuvy pôdy či iná prírodná katastrofa sa môžu opäť vrátiť. Keď ste pripravení začať s opravami alebo s prestavbou, spolupracujte so svojím dodávateľom, aby bola nová budova odolná voči zemetraseniu a katastrofám. Poraďte sa s krajinným architektom čo sa dá urobiť pre odolnosť vášho pozemku či jeho okolitej krajiny.

Zdroj: http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv

 

https://lt.justice.gov.sk/Attachment/vlastnymat_doc.pdf?instEID=1&attEID=61459&docEID=338280&matEID=6805&langEID=1&tStamp=20131206140557500

Mapový server Svahových deformácií (ŠGUDŠ)

apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/41

http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/

Atlas stability svahov Slovenskej republiky

apl.geology.sk/atlassd/

Svahový zosuv