Svahový zosuv

Keď gravitácia pôsobí spolu s vodou, môže nastať zosuv pôdy. Na Slovensku sú zosuvy pôdy hneď druhé najvýznamnejšie geodynamické javy po povodniach. Výsledkom zosuvov je svahová porucha, resp. svahová deformácia.

Zosuvy na Slovensku

  • evidujeme 21 190 svahových deformácií
  • porušujú územie s rozlohou 257,5 tisíc hektárov, čo predstavuje 5,25 % rozlohy Slovenska
  • Svahové deformácie ohrozujú 98,8 km diaľnic a ciest I. triedy, 571 km ciest II. a III. triedy, 62 km železníc, 11 km nadzemných vedení, 3,5 km ropovodov, 101 km plynovodov, 291 km vodovodov a takmer 30 000 pozemných stavieb

Vznik zosuvov

Svahové pohyby sú podmienené rôznymi prírodnými faktormi ako napr. klimatické faktory, erózna činnosť vodných tokov, vztlakové účinky podzemných vôd a pod. K vzniku svahových deformácií prispievajú hlavne nevhodné stavebné zásahy (podkopávanie alebo priťažovanie nestabilného svahu) a nekontrolované odvádzanie povrchovej zrážkovej vôdy alebo jej absencia. Sprievodnými javmi sú za určitých podmienok aj zvetrávania, erózia, zosuvy, prenos sedimentov a zmeny v morfológii územia.

Následky

  • zničené obydlia
  • nerušená infraštruktúra a životné prostredie
  • sociálne dopady (v prípade náhleho zosuvu pôdy, kde sa objavuje negatívny vplyv na život, zdravie alebo majetok ľudí, hovoríme o živelnej pohrome)

Najväčšie zosuvy za posledné roky:

  • 1960 – Handlová: zosuv mal dĺžku okolo 1 800m a  zničil 150 domov, štátnu cestu, vodovody, prehradil rieku Handlovku a ohrozoval železničnú trať.
  • 1962 – Riečnica na Kysuciach: zosuv mal dĺžku 950m a zničil tri osady.
  • 2010 – Nižná Myšľa: najhorší zosuv za posledných 50 rokov.
  • 2014 – kamenná lavína vo Vrátnej spojená s prívalovou povodňou.

Zdroj: http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv

https://lt.justice.gov.sk/Attachment/vlastnymat_doc.pdf?instEID=1&attEID=61459&docEID=338280&matEID=6805&langEID=1&tStamp=20131206140557500

Mapový server Svahových deformácií (ŠGUDŠ)

apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/41

http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/

Atlas stability svahov Slovenskej republiky

apl.geology.sk/atlassd/

Svahový zosuv