Únik nebezpečnej chemickej látky zo stacionárneho zariadenia (vrátane produktovodov)

Nebezpečné látky môžeme definovať všeobecne ako chemické látky alebo kovy, ktoré sú, vzhľadom na svoje fyzikálne vlastnosti, bezprostredne nebezpečné a môžu viesť k vážnym zraneniam alebo smrti z rozličných príčin. Niektoré spôsobujú zranenia už pri dotyku, iné spôsobujú zranenia v dôsledku chemickej reakcie s inými látkami.

Typy nebezpečných látok:

  • priamo škodlivé látky – môžu spôsobiť zranenie po predchádzajúcej chemickej reakcii ale aj bez nej,
  • materiály citlivé na vodu – reagujú s vodou alebo parou a vytvárajú teplo alebo horľavé/výbušné plyny, 
  • oxidačné činidlá – uvoľňujú kyslík, buď prirodzene, alebo pri vystavení účinkom tepla, čím zvyšujú riziko požiaru alebo výbuchu,
  • toxické látky – spôsobujú otravu systému pri vdýchnutí, požití alebo vstrebaní do kože

Príčiny vzniku

Veľmi často ide o škody spôsobená vo výrobe, pri skladovaní alebo pri preprave nebezpečnej látky kvôli vplyvu prírodných aktivít. Častá príčina úniku je technologická (prevádzková) havária, pri ktorej vzniká rozsiahla kontaminácia a je potrebná náhla evakuácia občanov v priamom nebezpečenstve. 

Ako znížiť riziko? 

  • Materiály citlivé na vodu sa musia uchovávať vo vodotesných nádobách a niektoré obzvlášť citlivé (napr. sodík) sa skladujú v oleji.  
  • Oxidačné činidlá a kvapaliny s nízkym bodom vzplanutia musia byť uchovávané mimo zdrojov tepla. 
  • Každá firma by mala viesť súpis týchto látok a registrovať ich na miestnej a regionálnej úrovni a monitorovať ich množstvo v sklade alebo vo výrobných halách.
  • Označenie vozidiel číselným kódom nebezpečnej látky, ktorú prepravujú a riadenie transportérov a skladovacích zariadeniach tiež zlepšuje kontrolovaný monitoring.   

Zdroje informácie
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/SK/Safety/DangerousSubstances_SK.htm
https://www.economy.gov.sk/obchod/centrum-pre-chemicke-latky-a-pripravky/chemikalie-1/clp-1/zdroje-informacii/zoznamy/uvod

Únik chemickej látky zo zariadenia