Únik nebezpečnej chemickej látky zo stacionárneho zariadenia (vrátane produktovodov)

Nebezpečné látky môžeme definovať všeobecne ako chemické látky alebo kovy, ktoré sú, vzhľadom na svoje fyzikálne vlastnosti, bezprostredne nebezpečné a môžu viesť k vážnym zraneniam alebo smrti z rozličných príčin. Niektoré môžu spôsobiť zranenie pri kontakte samé, zatiaľ čo iné spôsobujú ublíženie v dôsledku chemickej reakcie s inými látkami.

Príčiny vzniku rizika

Typy nebezpečných látok:

 • priamo škodlivé látky, ktoré môžu spôsobiť zranenie po predchádzajúcej chemickej reakcii alebo bez nej,
 • materiály citlivé na vodu, ktoré reagujú s vodou alebo parou a vytvárajú teplo alebo horľavé/výbušné plyny,
 • oxidačné činidlá, ktoré uvoľňujú kyslík, buď prirodzene, alebo pri vystavení účinkom tepla, čím zvyšujú riziko požiaru alebo výbuchu,
 • toxické látky, ktoré spôsobujú otravu systému pri vdýchnutí, požití alebo vstrebaní do kože.
 • Niektoré látky môžu byť zatriedené do viacerých z týchto kategórií, a preto predstavujú ešte väčšie riziko.

S nebezpečnými látkami sa najčastejšie stretávajú zamestnanci, ktorí nakladajú, resp. vykladajú tovar, pracujúci v prístavoch, vo vnútrozemských odbavovacích skladoch, na letiskách a v niektorých ropných zariadeniach.

Fumiganty sú nebezpečné látky, s ktorými sa s najväčšou pravdepodobnosťou budete stretávať. Používajú sa na odstránenie hlodavcov a škodlivého hmyzu z kontajnerov. Fumiganty sa často používajú pred odoslaním kontajnerov do EÚ. Ak pri príchode kontajnery nie sú riadne vetrané, výpary môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre úradníkov, ktorí v nich pracujú.

Metylbromid (brómmetán): Vysoko toxická chemická látka, ktorá sa bežne používa ako fumigant, najmä v kontajneroch so zeminou a drevom. Aj keď je metylbromid vysoko toxický, príznaky otravy sa môžu prejaviť až po uplynutí niekoľkých hodín. Príznaky otravy zahŕňajú:

 • popáleniny kože spôsobené dlhotrvajúcim kontaktom s kvapalnou formou chemickej látky,
 • masívne nahromadenie tekutiny v pľúcach v dôsledku vdychovania výparov,
 • poškodenie mozgu a nervového systému, prípadne aj obličiek.

Dokonca aj krátkodobé vystavenie účinkom výparov metylbromidu môže spôsobiť ťažkosti vrátane bolesti hlavy, bolesti očí, bolesti žalúdka a necitlivosti v nohách. Tieto následky môžu pretrvávať aj niekoľko dní; ich závažnosť závisí od koncentrácie výparov metylbromidu a od dĺžky vystavenia ich účinkom. Dlhodobé vystavenie účinkom metylbromidu môže dokonca spôsobiť smrť.

Fosfid hlinitý (fosfín): Pelety fosfidu hlinitého sa používajú na fumigáciu kontajnerov s potravinami, tabakom a ostatným rýchlo sa kaziacim tovarom počas prepravy. Pelety sa počas cesty rozkladajú, pričom uvoľňujú plyn fosfín, ktorý ničí škodcov, a potom sa v priebehu dvoch alebo troch týždňov rozptýli. Nebezpečenstvo vzniká, keď:

 • od fumigácie neuplynuli dva alebo tri týždne, alebo
 • palety boli umiestnené v izolovaných priestoroch, kde sa nemohli účinne rozložiť, alebo
 • chýbajú alebo nie sú k dispozícii záznamy o fumigácii.

Príčiny vzniku rizika

 • Únik môže spôsobiť jednak človek, ale aj žívelné pohromy (povodne, vietor, zosuv pôdy a pod.,). Veľmi často ide o havárie spôsobená vo výrobe, pri skladovaní alebo pri preprave nebezpečnej látky, vplyvom prírodných účinkov.
 • K úniku nebezpečných chemických látok môže dôjsť prakticky všade, zo stacionárnych zdrojov, alebo pri príprave chemických látok, ale takisto aj pri ichpoužívaní v domácnosti a dielni, ale aj pri teroristických útokoch, následkom vojnových operácií.
 • Veľké množstvo týchto nebezpečných látok sa vyrába a používa v priemyselných podnikoch.
 • K týmto mierovým rizikám sa pridáva hrozba chemických a biologických zbraní v časoch vojny alebo krízy (terorizmus), a to aj napriek medzinárodným zákonom, ktoré ich použitie obmedzujú alebo zakazujú. Ochranné opatrenia proti nim všeobecne navrhuje a učí armáda v rámci civilnej ochrany.
 • Častá príčina úniku nebezpečných chemických látok je technologická (prevádzková) havária. Doterajšie poznatky ukazujú, že vplyvom technologických havárií došlo k rozsiahlym úmrtiam a poškodeniam zdravia.
 • Ako príklad havárie s rozsiahlou kontamináciou terénu a následnou evakuáciou obyvateľstva možno uviesť talianske mesto Seveso, ktoré potom dalo názov systému preventívnych opatrení štátov Európskej únie.

Čo možno urobiť na zníženie rizík?

Ak pri práci v kontajneri alebo pri prehliadke akýchkoľvek látok začnete pociťovať zdravotné ťažkosti, okamžite nechajte prácu a prostredie opustite. Mali by ste vyhľadať lekársku pomoc – aj keby ste mali pocit, že sa už cítite dobre. Udalosť nahláste. Niektoré typy nebezpečných látok vyžadujú osobitné mechanizmy skladovania. Napríklad materiály citlivé na vodu sa musia uchovávať vo vodotesných nádobách a niektoré obzvlášť citlivé (napr. sodík) sa skladujú v oleji. Musia byť uchovávané mimo priestorov s automatickými hasiacimi zariadeniami. Oxidačné činidlá by sa mali uchovávať mimo kvapalín s nízkym bodom vzplanutia, ako sú oleje. Oxidačné činidlá a kvapaliny s nízkym bodom vzplanutia musia byť uchovávané mimo zdrojov tepla. Keďže oxidačné činidlá si zabezpečujú prísun vlastného kyslíka, konvenčné protipožiarne zariadenia dusiace oheň by mohli byť neúčinné. Ak musíte pracovať v blízkosti akýchkoľvek nebezpečných látok, mali by ste nosiť vhodný bezpečnostný odev. Nikdy sa nedotýkajte, nevdychujte ani neochutnávajte nič, o čom sa domnievate, že je nebezpečné.

Čo robiť

Veľké havárie s chemickými látkami majú miestne účinky, ale za výnimočných okolností môžu z poveternostných podmienok zasiahnuť celé regióny. Prioritou musí byť prevencia, ale pozitívny výsledok možno zaručiť, iba ak budú existovať prísne pokyny pre používanie a manipuláciu s týmito výrobkami, ako aj profesionálne znalosti a ochranné plány. Ak dôjde v chemickom závode alebo v zariadení k nehode s chemickými látkami, ktoré by mohli ohroziť život alebo životné prostredie, miestny alebo regionálny riadiaci orgán zabezpečuje koordinované použitie civilných a vojenských prostriedkov potrebných na riešenie katastrofy. V prípade rádioaktivity zabezpečujú technickú koordináciu vykonávania ochranných a záchranných opatrení špecialisti, ktorí by mali byť prítomní na všetkých politických úrovniach a vo všetkých zasahujúcich jednotkách a pracovať v spolupráci s personálom zodpovedným za bezpečnosť.

Súčasťou opatrení silných toxických havárii sú:

 • Za výnimočných okolností dočasná evakuácia osôb, ktoré sú priamo ohrozené.
 • Zaistenie ochrany blízkych chemických výrobkov.
 • Zabránenie znečisťovaniu pitnej vody (pramene, podzemné vody). Ak je to potrebné, odpojte prívod vody.
 • Rekuperácia vody použitej na riešenie problému, ktorá by mohla byť škodlivá pre životné prostredie (nádrže, tankery na vodu, tankery).

Všeobecné preventívne opatrenia v prípade možného nebezpečenstva:

 • Poznajte zvuk sirény pre chemický poplach, pokyny, ktoré treba dodržiavať a kroky, ktoré treba podniknúť.
 • Poznať a dodržiavať pokyny na použitie a zaobchádzanie s nebezpečnými chemickými látkami.
 • Pripravte a majte po ruke pohotovostnú súpravu pre rodinu pre prípad potreby evakuácie, a tiež zásoby vody a jedla, ktoré vydržia po celú dobu, ktorá môže trvať niekoľko dní, počas ktorých musíte zostať doma.
 • Naplánujte a zorganizujte svoj pôrod v hermeticky uzavretých priestoroch. A to najmä pre tých, ktorí žijú v blízkosti používateľa alebo výrobcu nebezpečných chemických látok.
 • V prípade veľkej chemickej katastrofy treba zachovať pokoj a neprepadať panike.
 • Počúvajte rádio a postupujte podľa oficiálnych pokynov. Vyhýbajte sa falošným správam.
 • Informujte svojich susedov, najmä starších a zdravotne postihnutých a pomáhajte im.
 • Pri úniku nebezpečných látok zostaňte doma, zatvorte všetky okná a dvere. Utesnite okná a všetky vonkajšie otvory.
 • Vypnite klimatizáciu a kúrenie. Nevetrajte.
 • Dôležité je chrániť si dýchacie cesty, najlepšie protiplynovou maskou alebo inou s filtrom, vlhkou handričkou alebo ochrannou maskou.
 • Netelefonujte, pretože by to preťažilo systém a sledujte pokyny hasičov, polície alebo iných zasahujúcich zložiek.
 • Nekonzumujte potraviny, ktoré boli vystavené vonkajšiemu prostrediu. Pite iba z fliaš, lebo vodovody môžu byť kontaminované toxickou látkou.
 • Ak sedíte v automobile alebo v autobuse, vypnite klimatizáciu, zatvorte okná a skúste sa čo najrýchlejšie dostať do uzavretej budovy.

Z hľadiska možných nebezpečenstiev je najdôležitejšie, aby si manažéri firiem a zariadení pracujúcich s nebezpečnými chemickými výrobkami plne uvedomovali svoju zodpovednosť a neustále vyvíjali úsilie na zaistenie optimálnej bezpečnosti v tejto oblasti. Je dôležité, aby všetci pracovnici poznali chemikálie, ktoré sú potenciálne nebezpečné, ich výrobu, použitie, skladovanie, prepravu, manipuláciu a riziká, ktoré predstavujú, ako sú požiar, výbuchy, úniky a nekontrolované reakcie. Každá firma by mala viesť súpis týchto látok a registrovať ich na miestnej a regionálnej úrovni a monitorovať ich množstvo v sklade alebo vo výrobnej hale. Označenie vozidiel číselným kódom nebezpečnej látky, ktorú prepravujú a riadenie transportérov a skladovacích zariadení tiež zlepšuje kontrolovaný monitoring prevozu podobných zdrojov technologických havárií.

Zdroje informácie

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/SK/Safety/DangerousSubstances_SK.htm

https://www.economy.gov.sk/obchod/centrum-pre-chemicke-latky-a-pripravky/chemikalie-1/clp-1/zdroje-informacii/zoznamy/uvod

Únik nebezpečnej chemickej látky zo stacionárneho zariadenia