Únik nebezpečnej chemickej látky zo stacionárneho zariadenia (vrátane produktovodov)

Nebezpečné látky môžeme definovať všeobecne ako chemické látky alebo kovy, ktoré sú, vzhľadom na svoje fyzikálne vlastnosti, bezprostredne nebezpečné a môžu viesť k vážnym zraneniam alebo smrti z rozličných príčin. Niektoré môžu spôsobiť zranenie pri kontakte samé, zatiaľ čo iné spôsobujú ublíženie v dôsledku chemickej reakcie s inými látkami.

Typy nebezpečných látok:

  • priamo škodlivé látky, ktoré môžu spôsobiť zranenie po predchádzajúcej chemickej reakcii alebo bez nej,
  • materiály citlivé na vodu, ktoré reagujú s vodou alebo parou a vytvárajú teplo alebo horľavé/výbušné plyny,
  • oxidačné činidlá, ktoré uvoľňujú kyslík, buď prirodzene, alebo pri vystavení účinkom tepla, čím zvyšujú riziko požiaru alebo výbuchu,
  • toxické látky, ktoré spôsobujú otravu systému pri vdýchnutí, požití alebo vstrebaní do kože.

Príčiny vzniku rizika

Veľmi často ide o havárie spôsobená vo výrobe, pri skladovaní alebo pri preprave nebezpečnej látky, vplyvom prírodných účinkov.

Častá príčina úniku je technologická (prevádzková) havária. Ako príklad havárie s rozsiahlou kontamináciou terénu a následnou evakuáciou obyvateľstva možno uviesť talianske mesto Seveso, ktoré potom dalo názov systému preventívnych opatrení štátov Európskej únie.

Čo možno urobiť na zníženie rizík?

  • Materiály citlivé na vodu sa musia uchovávať vo vodotesných nádobách a niektoré obzvlášť citlivé (napr. sodík) sa skladujú v oleji.  
  • Oxidačné činidlá a kvapaliny s nízkym bodom vzplanutia musia byť uchovávané mimo zdrojov tepla. 
  • Každá firma by mala viesť súpis týchto látok a registrovať ich na miestnej a regionálnej úrovni a monitorovať ich množstvo v sklade alebo vo výrobnej hale.
  • Označenie vozidiel číselným kódom nebezpečnej látky, ktorú prepravujú a riadenie transportérov a skladovacích zariadení tiež zlepšuje kontrolovaný monitoring.

Zdroje informácie

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/SK/Safety/DangerousSubstances_SK.htm

https://www.economy.gov.sk/obchod/centrum-pre-chemicke-latky-a-pripravky/chemikalie-1/clp-1/zdroje-informacii/zoznamy/uvod

Únik chemickej látky zo zariadenia