Závažné nehody v doprave

V súvislosti s ustanoveniami rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady č. 1313/2013 EÚ je pre účel registra závažných nehôd v doprave možné brať do úvahy iba mimoriadne udalosti, ktoré vznikli následkom dopravnej nehody pri preprave nebezpečných látok. Táto oblasť je pri každom druhu dopravy riešená v súlade s medzinárodnými predpismi pre prepravu nebezpečných tovarov, ktoré sú implementované do právneho poriadku SR. Napr. ADR – Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí, RID – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru, ADN – Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách, Annex 18 – Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve a pod. 

Pôvod dopravných nehôd

Dopravné nehody môžu spôsobiť stratu ľudských životov a environmentálne zaťaže; v prípade veľkých dopravných incidentov, vedúcich k nekontrolovateľnému šíreniu nebezpečného množstva toxickej alebo radioaktívnej látky dokonca môžu ohroziť zdravie významnej časti obyvateľstva.

Samostatnou kapitolou sú dopravné nehody, ktoré môžu vzniknúť pri preprave jadrového materiálu. Na túto oblasť sa okrem zásad vyššie uvedených predpisov vzťahujú aj ustanovenia zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale tiež podzákonných právnych predpisov, konkrétne:

 • vyhlášky č. 48/2006 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní ich príčin, 
 • vyhlášky č. 55/2006 o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie a 
 • vyhlášky č. 57/2006 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov. 

V zmysle vyššie uvedených predpisov sú postupy pri rôznych prípadoch dopravných nehôd uvádzané v Havarijnom dopravnom poriadku, ktorý schvaľuje MDVRR SR a jeho schválenie je podmienkou vydania povolenia na prepravu Úradom jadrového dozoru SR a útvarom vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR. 

Dopravná nehoda – cestná 

Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni 

Základnými predpismi upravujúcimi oblasť riešenia dopravných cestných nehôd sú: 

 • zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • technické normy platné pre projektovanie, budovanie a prevádzkovanie ciest, 
 • zákon č. 249/2011 o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

S ohľadom na skutočnosť, že diaľnice a rýchlostné cesty, ktoré na území SR spravuje Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len „NDS, a.s) sú zaradené do Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) je nevyhnutné, aby aj postupy pri vzniku dopravnej nehody na týchto cestách boli v súlade s medzinárodnými štandardmi. Za týmto účelom je v podmienkach NDS, a.s. vypracovaný „Pokyn riaditeľa na riešenie situácie po úniku nebezpečnej látky, nebezpečného odpadu, škodlivej látky a obzvlášť škodlivej látky pri dopravnej nehode na pozemných komunikáciách spravovaných NDS, a.s.“ 

V súvislosti s prevádzkou tunelov má každý tunel vypracovaný samostatný „Prevádzkový predpis tunela“, v rámci ktorého je kapitola „Poriadok mimoriadneho a havarijného režimu“. V záujme vytvorenia podmienok na zabezpečenie nepretržitej prevádzky schopnosti ciest, vrátane riešenia situácie po vzniku dopravnej nehody, je v podmienkach NDS, a.s. zavedený projekt „Diaľničná patrola“. Jej činnosť je zabezpečovaná osádkou vozidla, ktorá na zverenom úseku cesty zabezpečuje plnenie stanovených úloh, vrátane povinnosti zabezpečiť pomoc v tiesni účastníkom cestnej premávky po vzniku dopravnej nehody. 

Dopravná nehoda – lanová dráha 

Základnými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť bezpečnosti prevádzky lanových dráh a riešenia nehôd na lanových dráhach sú: 

 • zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a 
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktorou sa vydáva dopravný poriadok dráh. 
 • Základný dokument, ktorý rieši konkrétne postupy u konkrétnych lanových dráh je Prevádzkový predpis lanovej dráhy. 

Dopravná nehoda – letecká 

Základnými predpismi upravujúcimi oblasť riešenia leteckých nehôd sú: 

 • Smernica európskeho parlamentu a rady (ES) č. 2003/42/ES, 
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 996/2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES, 
 • Nariadenie komisie (ES) č. 1330/2007 ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá šírenia informácií zainteresovaným stranám o udalostiach v civilnom letectve podľa článku 7 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a rady 2003/42/ES, 
 • Nariadenie komisie (ES) č. 1321/2007 ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá šírenia informácií zainteresovaným stranám o udalostiach v civilnom letectve podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES, Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) č. 143/1998 Z. z., 
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky 661/2005 Z. z. o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve, predpis L-13 Vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov, predpis Esarr 2 – Ohlasovanie a posudzovanie udalostí súvisiacich s bezpečnosťou v ATM a Smernica č. 49/2011 MDVRR SR, ktorou sa ustanovuje jednotný postup po prijatí hlásenia o udalosti v civilnom letectve.

V nadväznosti na vyššie uvedené predpisy a v súlade s Článkom 25 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve je Slovenská republika povinná poskytnúť pomoc lietadlám v tiesni, ktoré sa nachádzajú v letovej informačnej oblasti Bratislava (FIR Bratislava). Plnením úloh koordinácie súčinnosti civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov poverilo MDVRR SR štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š. p. Na tento účel bolo u Letových prevádzkových služieb SR, š. p. zriadené Záchranné koordinačné stredisko, ktoré má sídlo na letisku M. R. Štefánika v Bratislave. 

Riadenie a zabezpečovanie ochrany 

V závislosti od miesta vzniku leteckej nehody sa na pátraní, likvidácii a pod. okrem Letových prevádzkových služieb SR, š. p. podieľajú aj zložky Integrovaného záchranného systému a v prípade vzniku leteckej nehody v priestore letísk aj príslušné organizačné zložky letísk). Pre prípad vzniku nehody v priestoroch letiska majú letiská spracované osobitné plány (napr. letisko Bratislava má spracovaný „ON – 11/2005 – Pohotovostný plán letiska M. R. Štefánika“, letisko Košice má spracovaný „ON 32 – Núdzový plán letiska Košice“ a pod.). Letecké nehody v SR vyšetruje „Letecký a námorný vyšetrovací útvar“. Zároveň zastupuje SR vo veciach vyšetrovania leteckých udalostí v civilnom letectve s inými štátmi a medzinárodnými organizáciami (ICAO, ECAC a príslušnými organizáciami Európskej únie (ENCASIA, EASA). 

Dopravná nehoda – plavebná 

Výkon činností súvisiacich s plavebnou nehodou je ustanovený: 

 • zákonom č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 • vyhláškou č. 124/2001 Z. z., ktorou sa vydáva vzor na vyhotovenie prepravného poriadku vo verejnej vodnej doprave na vnútrozemských vodných cestách.. 

Kompetentné orgány pre dohľad nad prevádzkou a bezpečnosťou plavby majú vypracované interné predpisy ako napr. „Postup pri riešení mimoriadnych udalostí“, „Postup pri vyšetrovaní plavebných nehôd vo vnútrozemskej plavbe“ a pod. 

Dopravná nehoda – železničná 

Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni 

Základnými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť bezpečnosti železničnej prevádzky a riešenia železničných nehôd sú: 

 • zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a 
 • vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktorou sa vydáva dopravný poriadok dráh. 

V zmysle uvedených právnych predpisov majú manažér železničnej infraštruktúry (ŽSR) a najväčšie železničné podniky (Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. a Železničná spoločnosť 

Cargo Slovakia, a.s. pre prevenciu a riešenie železničných nehôd spracované nasledujúce predpisy a dokumenty: 

 • Z 17 Predpis ŽSR – Nehody a mimoriadne udalosti. Havarijný plán ŽSR – vrcholový dokument spracovaný v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. v znení n. p. a rieši viaceré scenáre: únik nebezpečných látok, oznámenia o uložení smrtiacich zariadení (výbušniny), nálezy nedeklarovaných prepravovaných žiaričov, nálezy neznámych látok (antrax), prepravy rádioaktívnych látok, železničné nehody. 
 • 23 Predpis ŽSR Doprava a preprava vybraných rádioaktívnych materiálov po tratiach ŽSR. 
 • R 3 Predpis ŽSR – riadenie rizík bezpečnosti železničného systému v podmienkach ŽSR. 
 • Havarijný plán podľa predpisu UIC 201 – majú spracované všetky strediskové ŽST (celkom 23) na sieti ŽSR. 
 • Nariadenie GR č. 27/2005, ktorým sa ustanovuje postup zamestnancov ŽSR v prípade oznámenia alebo uistenia uloženia výbušného zariadenia alebo iného smrtiaceho zariadenia v obvode železničných dráh.
 • Nariadenie GR ŽSR č. 16/2007, k hodnoteniu a identifikácií rizík vychádzajúcich z medzinárodných štandardov interného auditu.
 • Metodický pokyn GR k zabezpečeniu vyrozumievania a informačného systému.
 • Plán ochrany zamestnancov – vypracovaný na základe legislatívy na úseku civilnej ochrany. Dokument má spracovaný v rámci ŽSR každý obvod CO ŽSR (23 strediskových ŽST, OR Košice a GR Bratislava). Súčasťou tohto dokumentu je aj plán ukrytia a plán evakuácie.
 • Opatrenia riaditeľa Odboru krízového riadenia a ochrany GR ŽSR na elimináciu možných teroristických útokov, ktorých účelom je eliminovať prípadné teroristické útoky v rámci železničnej infraštruktúry.
 • Krízový plán ŽSR.
 • Havarijný plán ZSSK č. 1_07_OIK_v1 – rieši napr. hlásenie vzniku nehodových a mimoriadnych udalostí, vznik a vyšetrovanie úrazov a pod.
 • Predpis ZSSK D 17 platný na pracoviskách ZSSK – rieši: hlásenie, evidenciu a zisťovanie príčin vzniku nehôd a mimoriadnych udalostí
 • Predpis ZSSK CARGO B 17 – Zisťovanie príčin vzniku nehôd a mimoriadnych udalostí – predpis upravujúci oblasti zisťovania príčin vzniku nehody, prevádzkových porúch a pod.
 • SRB – systém riadenia bezpečnosti ZSSK CARGO – určuje plán, stratégiu, bezpečnostné kritéria, bezpečnostné riziká spoločnosti a pod.

Neoddeliteľnou súčasťou riešenia železničných nehôd je i vyšetrenie ich príčin a následná aplikácia získaných poznatkov do oblasti prevencie a riadenia železničnej dopravy. V zmysle znenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a v zmysle smernice 2004/49/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, o bezpečnosti železníc, v § 102, ods.1, písm. c) zákona, je vyšetrovacím orgánom železničných nehôd Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Závažné nehody v doprave