Závažné nehody v doprave

V súvislosti s ustanoveniami rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady č. 1313/2013 EÚ je pre účel registra závažných nehôd v doprave možné brať do úvahy dopravné nehody pri preprave nebezpečných látok. Táto oblasť je pri každom druhu dopravy riešená v súlade s medzinárodnými predpismi pre prepravu nebezpečných tovarov: ADR – Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí, RID – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru, ADN – Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách, Annex 18 – Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve a pod. 

Pôvod dopravných nehôd

Dopravné nehody môžu spôsobiť stratu ľudských životov a environmentálne zaťaže; v prípade veľkých dopravných incidentov, vedúcich k nekontrolovateľnému šíreniu nebezpečného množstva toxickej alebo radioaktívnej látky dokonca môžu ohroziť zdravie významnej časti obyvateľstva.

Samostatnou kapitolou sú dopravné nehody, ktoré môžu vzniknúť pri preprave jadrového materiálu.

Druh dopravných incidentov:

  • Dopravná nehoda – cestná 
  • Dopravná nehoda – lanová dráha 
  • Dopravná nehoda – letecká 
  • Dopravná nehoda – plavebná 
  • Dopravná nehoda – železničná 
Závažné nehody v doprave