Narušenie dodávok elektrickej energie

Narušenie dodávok elektrickej energie je náhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok elektriny, zmena frekvencie v sústave, alebo prerušenie paralelnej prevádzky prenosových sústav, ktoré môže spôsobiť významné zníženie alebo prerušenie dodávok elektriny, prípadne vyradenie energetických zariadení z činnosti, ako aj ohrozenie života a zdravia ľudí na vymedzenom území.

Dlhodobý výpadok dodávky jadrového paliva z Ruskej federácie (po vyčerpaní zásob prevádzkovateľov) by znamenal zásadné ohrozenie bezpečnosti dodávok elektriny, ktoré by nebolo možné nahradiť. Prenosová sústava Slovenska (PS SR) je zaťažovaná hlavne zvýšeným tranzitom elektriny, ktorý má vplyv na bezpečnosť jej prevádzky. Príčiny zvýšených tranzitných tokov sú mimo územia Slovenska – lokalizácia   obnoviteľných   zdrojov  na   severozápade    Európy, a naopak, odber elektriny na juhovýchode, rozdelenie obchodných zón s elektrinou, vysoký export elektriny zo susediacich krajín a topológia prenosových sústav. Prevádzkovateľovi PS (SEPS, a.s.) sa darí eliminovať neplánované toky elektriny, ktoré môžu v extrémnych prípadoch vyvolať aj úplný výpadok elektriny   v sieti (poruchu typu „black-out“).

Pojmom blackout označujeme rozsiahly výpadok dodávok elektrickej energie na veľkom území po dobu desiatok hodín, alebo dokonca aj dní, ktorý zasiahne veľké množstvo obyvateľov.

Príčiny vzniku rizika:

 • mimoriadnych udalostí a krízovej situácie,
 • opatrení hospodárskej mobilizácie,
 • havárií na zariadeniach pre výrobu, prenos a distribúciu elektriny, aj mimo vymedzeného územia,
 • ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy,
 • nedostatku zdrojov energie,
 • teroristického činu.

Okrem neštandardných parametrov prevádzky (napr. hroziaci nedostatok zdrojov alebo rozpad sústavy v dôsledku napr. závažná výkonová nerovnováha, zavlečenie poruchy zo zahraničia, vyradenie kľúčového vedenia, kolaps napätia, významný pokles a vzrast frekvencie, alebo preťaženie) môžu prevádzku elektrizačnej sústavy SR negatívne ovplyvniť nasledujúce mimoriadne udalosti:

 • ekologická havária,
 • únik nebezpečných látok,
 • živelná pohroma,
 • závažná priemyselná havária alebo požiar,
 • prerušenie výroby/činnosti v dôsledku vyhlásenia štrajku, prípadne štrajkovej pohotovosti,
 • dokonaná sabotáž,
 • vznik epidémie alebo pandémie,
 • smrteľné a hromadné pracovné úrazy,
 • narušenie integrity prvku kritickej infraštruktúry,
 • odcudzenie, resp. nájdenie výbušnín,
 • iné vopred nepredvídané technologické a ekologické havárie,
 • udalosti, kedy je potrebné použiť štátne hmotné rezervy.

Čo sa stane v prípade black-out(u):

 • nebudú fungovať všetky prístroje, ktoré na svoju prevádzku potrebujú pripojenie do elektrickej siete a nemajú vlastný záložný zdroj, bežné osvetlenie (v domácnostiach, verejných budovách, pouličné lampy), zabezpečovacie zariadenia budov (vrátane elektrického otvárania dverí, brán a pod.),
 • nebudú fungovať dopravné signalizačné zariadenia, bankomaty, nebude možné uskutočniť nákupy v obchodoch s elektronickou evidenciou predaja (snímanie čiarových kódov, platba kartou a pod.),
 • odstavená bude aj väčšina čerpacích staníc pohonných hmôt,  hromadná doprava priamo závislá na dodávkach elektrického prúdu).
 • môže dôjsť k výpadku dodávky pitnej vody, tepla, plynu, signálu mobilných operátorov a nefunkčnosti dátových sietí (Internetu),
 • po desiatkach hodinách výpadku prúdu by spôsobil aj problémy v oblasti zásobovania (potraviny, liečivá, pohonné hmoty a pod.), komunikácie (obmedzený prístup k overeným informáciám). Porušili by sa podstatné činnosti jednotlivých úradov, a dokonca môže viesť aj k problémom v oblasti bezpečnosti (narušenie verejného poriadku).
 • nebude možné využívať technológie, ktoré sú priamo závislé na dodávkach elektrickej energie a nie sú zálohované náhradnými zdrojmi energie. Bezprostredne po vzniku Blackout-u dôjde k uviaznutiu osôb  vo výťahoch, v hromadných dopravných prostriedkoch, v dopravných zápchach.
 • budú preťažené telefónne siete, obmedzený prístup k informáciám, zhoršený prístup ku záchranným zložkám, obmedzená prevádzka nemocníc,
 • môže dôjsť dokonca k ohrozeniu života ľudí a k zhoršeniu hygienických štandardov, ale aj k imitovanému prístupu k potravinám, vode či pohonným hmotám,
 • bude pretrvávať aj zvýšené riziko vzniku požiarov, nemožnosť výkonu zamestnania a školskej dochádzky, odstavenie hromadnej či osobnej dopravy, ktorá značne poznačí zásobovanie s potravinami a liekmi.

Zdroj: https://www.economy.gov.sk/uploads/files/omjwG5OY.pdf

Narušenie dodávok elektrickej energie veľkého rozsahu