Narušenie dodávok elektrickej energie veľkého rozsahu

Stavom núdze pri narušení dodávok elektrickej energie je podľa zákona o energetike náhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok elektriny, zmena frekvencie v sústave, alebo prerušenie paralelnej prevádzky prenosových sústav, ktoré môže spôsobiť významné zníženie alebo prerušenie dodávok elektriny, prípadne vyradenie energetických zariadení z činnosti, ako aj ohrozenie života a zdravia ľudí na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia.

Pojmom blackout označujeme rozsiahly výpadok dodávok elektrickej energie na veľkom území po dobu desiatok hodín, alebo dokonca aj dní, ktorý zasiahne veľké množstvo obyvateľov. Takýto výpadok môže nastať v dôsledku mimoriadnej udalosti v prenosovej sústave (rozpad elektrizačnej sústavy). V prípade, že sa jedná iba o lokálny výpadok (napr. časť mesta), prípadne, ak je obnovená dodávka elektrickej energie počas desiatok minút až hodín, nejedná sa o blackout. Informácie, že sa jedná o skutočný blackout so všetkými možnými dôsledkami a dopadmi, môže verejnosť získať postupne, ale aj s oneskorením – podľa vývoja situácie. Dĺžku trvania do obnovy dodávky energií nemožno predvídať.

Z pohľadu vonkajšej palivovej bezpečnosti pre zabezpečenie výroby elektriny (rizika obmedzenia alebo prerušenie dodávok dovážaných primárnych energetických zdrojov najmä zemného plynu a uhlia), v závislosti od rozsahu a dĺžky trvania, by nemalo mať zásadný dopad na bezpečnosť dodávok elektriny, resp. na bezpečné a spoľahlivé zásobovanie odberateľov elektrinou. Mohli by nastať určité problémy so zabezpečením regulovateľnosti a stability elektrárenskej sústavy SR, nakoľko plynové zdroje sa využívajú ako regulačné zdroje. Dlhodobý výpadok dodávky jadrového paliva z Ruskej federácie (po vyčerpaní zásob prevádzkovateľov) by znamenal zásadné ohrozenie bezpečnosti dodávok elektriny, ktoré by nebolo možné nahradiť.

Z pohľadu ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky ES SR možno konštatovať, že prevádzka ES SR je dlhodobo spoľahlivá. Avšak prevádzka ES SR je v poslednom období charakteristická častým neplnením kritéria (N-1) a dokonca v určitých časových obdobiach preťažovaním vedení, čo vytvára riziko rozpadu elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky.  Prenosová sústava Slovenska (PS SR) je zaťažovaná hlavne zvýšeným tranzitom elektriny, ktorý má vplyv na bezpečnosť jej prevádzky. Príčiny zvýšených tranzitných tokov sú mimo územia Slovenska – lokalizácia   obnoviteľných   zdrojov  na   severozápade    Európy,    a    naopak,    odber    elektriny na juhovýchode, rozdelenie obchodných zón s elektrinou, vysoký export elektriny zo susediacich krajín a topológia prenosových sústav. Prevádzkovateľovi PS (SEPS, a.s.) sa darí eliminovať neplánované toky elektriny, ktoré môžu v extrémnych prípadoch vyvolať aj úplný výpadok elektriny   v sieti (poruchu typu „black-out“).

Príčiny vzniku rizika:

Narušenie dodávky elektriny môže nastať v dôsledku:

 • mimoriadnych udalostí a krízovej situácie,
 • opatrení hospodárskej mobilizácie,
 • havárií na zariadeniach pre výrobu, prenos a distribúciu elektriny, aj mimo vymedzeného územia,
 • ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy,
 • nedostatku zdrojov energie,
 • teroristického činu.

Okrem neštandardných parametrov prevádzky (napr. hroziaci nedostatok zdrojov alebo rozpad sústavy v dôsledku napr. závažná výkonová nerovnováha, zavlečenie poruchy zo zahraničia, vyradenie kľúčového vedenia PS, kolaps napätia, významný pokles a vzrast frekvencie, alebo preťaženie) môžu prevádzku elektrizačnej sústavy SR negatívne ovplyvniť nasledujúce mimoriadne udalosti:

 • ekologická havária,
 • únik nebezpečných látok,
 • živelná pohroma,
 • závažná priemyselná havária alebo požiar,
 • prerušenie výroby/činnosti v dôsledku vyhlásenia štrajku, prípadne štrajkovej pohotovosti,
 • dokonaná sabotáž,
 • vznik epidémie alebo pandémie,
 • smrteľné a hromadné pracovné úrazy,
 • narušenie integrity prvku kritickej infraštruktúry,
 • odcudzenie, resp. nájdenie výbušnín,
 • iné vopred nepredvídané technologické a ekologické havárie,
 • udalosti, kedy je potrebné použiť štátne hmotné rezervy.

Dôsledky rizika:

Medzi základné ukazovatele toho, že sa nejedná o blackout, ale iba o lokálny výpadok el. prúdu, patria:

 • osvetlenie okolitých obcí alebo časti mesta,
 • stáleho vysielania lokálnych rádií,
 • pohyb elektrických vlakových súprav po trati (električky, trolejbusy).

V prípade blackoutu nebudú fungovať všetky prístroje, ktoré na svoju prevádzku potrebujú pripojenie do elektrickej siete a nemajú vlastný záložný zdroj, bežné osvetlenie (v domácnostiach, verejných budovách, pouličné lampy), zabezpečovacie zariadenia budov (vrátane elektrického otvárania dverí, brán a pod.). Tiež nebudú fungovať dopravné signalizačné zariadenia, bankomaty, nebude možné uskutočniť nákupy v obchodoch s elektronickou evidenciou predaja (snímanie čiarových kódov, platba kartou a pod.), odstavená bude aj väčšina čerpacích staníc pohonných hmôt,  hromadná doprava priamo závislá na dodávkach elektrického prúdu).

Ak výpadok elektriny pretrváva dlhšiu dobu, môže dojsť k výpadku dodávky pitnej vody, tepla, plynu, signálu mobilných operátorov a nefunkčnosti dátových sietí (Internetu). Najhorší scenár by zahŕňal následky po desiatkach hodín výpadku prúdu, pretože by spôsobil aj problémy v oblasti zásobovania (potraviny, liečivá, pohonné hmoty a pod.), komunikácie (obmedzený prístup k overeným informáciám). Porušili by sa podstatné činnosti jednotlivých úradov, a dokonca môže viesť aj k problémom v oblasti bezpečnosti (narušenie verejného poriadku).

Akýkoľvek výpadok elektrickej energie (aj krátkodobý) pocítia takmer okamžite všetky osoby nachádzajúce sa na tomto území. Oveľa výraznejšie dopady bude mať takáto udalosť v oblastiach s väčšou koncentráciou obyvateľov. V prípade Blackout-u nebude možné využívať technológie, ktoré sú priamo závislé na dodávkach elektrickej energie a nie sú zálohované náhradnými zdrojmi energie. Bezprostredne po vzniku Blackout-u dôjde k uviaznutiu osôb  vo výťahoch, v hromadných dopravných prostriedkoch, v dopravných zápchach.

Medzi ďalšie negatívne vplyvy patria preťažené telefónne siete, obmedzený prístup k informáciám, zhoršený prístup ku záchranným zložkám, obmedzená prevádzka nemocníc. Môže dôjsť dokonca k ohrozeniu života ľudí. V prípade absencie záložných zdrojov a zásobovania palív do záložných zdrojov v prípade ďalšieho výpadku prúdu, môže dojsť k zhoršeniu hygienických štandardov, lale aj k imitovanému prístupu k potravinám, vode či pohonným hmotám. Dokonca bude pretrvávať aj zvýšené riziko vzniku požiarov, nemožnosť výkonu zamestnania a školskej dochádzky, odstavenie hromadnej či osobnej dopravy, ktorá značne poznačí zásobovanie s potravinami a liekmi.

Čo robiť:

V elektroenergetike sú uplatňované obmedzujúce opatrenia a to:

 • plán obmedzovania spotreby,
 • havarijný vypínací plán,
 • frekvenčný vypínací plán (aktualizuje ho Slovenský elektroenergetický dispečing každoročne v zmysle štandardov a odporúčaní RG CE ENTSO-E.

Čo robiť v prípade, že nastane blackout?

 • Odstavte všetky elektrické spotrebiče a zariadenia od siete (s výnimkou rádioprijímača za účelom zistenia obnovenia dodávky elektrickej energie), aby pri obnove dodávky nedošlo k opätovnému výpadku z dôvodu preťaženia siete.
 • Je dôležité šetriť pitnú vodu a potraviny v prípade pretrvávajúceho stavu.
 • Informácie o situácii čerpajte z médií (rádia) a z dôverných zdrojov. Nepodliehajte hoaxom, panike, a falošným správam, ktoré budú chcieť šíriť skupiny obyvateľstva za účelom narušenia verejného poriadku.
 • Skúste menej vetrať v chladnom období a ak máte možnosť, použite alternatívne kúrenie, ako napríklad krb. Ak ste nepoužívali a nekontrolovali komíny, radšej nepoužite túto alternatívu, aby ste nespôsobili požiar.
 • Počas blackoutu netreba zbytočne volať na linky tiesňového volania (112, 150, 155, 158)! Tieto linky neslúžia ako informačná služba, preto ich používajte len v ohrození.
 • Po obnovení elektriny je potrebné skontrolovať všetky spotrebiče a uistiť sa, že nedôjde ku skratu pri spustení ističov. Plynové spotrebiče (kotly, sporáky) je dobré zapnúť až po návšteve špecialistu.
 • Znehodnotené potraviny radšej nekonzumujte a dekontaminujte ich správne.
 • V niektorých prípadoch môže ísť iba o krátkodobú obnovu dodávky elektrickej energie v obmedzenom rozsahu, ktorá bude striedavo zapnutá a vypnutá pre jednotlivé postihnuté oblasti. Do stabilizácie situácie nezapínajte energeticky náročné spotrebiče a obnovenú dodávku využite na dobitie batérií mobilov, svietidiel, rádií, načerpanie zásob vody a pod.

Riadenie a zabezpečovanie ochrany (dodávok elektrickej energie) 

Otázke bezpečnosti a spoľahlivosti je venovaná zo strany prevádzkovateľa PPS SEPS, a.s. vysoká pozornosť. K zaisteniu prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti sú vykonávané v rámci ES SR preventívne, dispečerské a technické opatrenia: 

 • v rámci preventívnych opatrení sú to napr. výpočty chodu siete, výpočty nastavenia ochrán, skratové výpočty, optimalizácia vypínacieho plánu, pravidelná údržba prenosových zariadení a spracovanie opatrení na riešenie havarijných situácií. Ďalej sú to opatrenia proti šíreniu veľkých systémových porúch a opatrenia na elimináciu dôsledkov po vzniku veľkých systémových porúch (Plán obrany proti vzniku a šíreniu porúch v ES SR, tzv. „Defence and restoration plan“), opatrenia v oblasti prípravy prevádzky a opatrenia v oblasti optimalizácie údržby a rozvoja PS, 
 • medzi dispečerské opatrenia patria havarijná výpomoc, prerušenie prác na zariadeniach PS v koordinácii s PDS, využívanie PpS a systémových služieb, využitie opatrení pre riešenie havarijných situácií, rekonfigurácia PS, 
 • pri technických opatreniach ide hlavne o pôsobenie ochrán, využívanie PpS, pôsobenie frekvenčných charakteristík a automatickej regulácie napätia. 

V elektroenergetike sú uplatňované obmedzujúce opatrenia a to: 

 • plán obmedzovania spotreby, 
 • havarijný vypínací plán, 
 • frekvenčný vypínací plán (aktualizuje ho Slovenský elektroenergetický dispečing každoročne v zmysle štandardov a odporúčaní RG CE ENTSO-E. 

Zdroj: https://www.economy.gov.sk/uploads/files/omjwG5OY.pdf

MV SR

Narušenie dodávok elektrickej energie veľkého rozsahu