Narušenie dodávok pitnej vody veľkého rozsahu

K narušeniu dodávok pitnej vody môže dôjsť v akejkoľvek obci na území Slovenska, a to ako v oblastiach zásobovaných z verejnej vodovodnej siete, tak v obciach závislých na lokálnych zdrojoch pitnej vody, napr. studniach.

Príčiny vzniku rizika

Hlavnými príčinami môže byť dlhodobé sucho, technická porucha alebo zhoršená kvalita vody vo vodovodnej sieti. K narušeniu dodávok pitnej vody môže dôjsť aj následkom dlhodobého výpadku dodávok elektrickej energie. Dlhodobé sucho môže spôsobiť aj reguláciu podávania pitnej vody.

Dôsledky:

Nedostatok pitnej vody môže viesť hlavne k zhoršeniu hygieny, a to najmä v rómskych komunitách, v sociálne slabých rodinách alebo u osamelých, starých ľudí.  Problémy môžu mať veľké zdravotnícke a sociálne zariadenia.

Môže dôjsť k poškodeniu zdravia, dokonca až úmrtiam, spôsobeným zamoreným zdrojom pitnej vody. Zhoršenie hygienickej situácie uľahčuje vznik a šírenie chorôb a epidémií. Zároveň to ohrozuje prevádzky zdravotníckych zariadení, výroby potravín, verejného poriadku, prerušiť sa môže školská či pracovná dochádzka. Takisto sa  zvyšujú náklady na neutralizáciu a na sanáciu zdrojov pitnej vody, technologických zariadení na úpravu pitnej vody a vodovodných sietí, realizáciu náhradného alebo núdzového zásobovania pitnou vodou.

Straty vznikajú aj zastavením výroby v poľnohospodárstve a možným zvýšeným úhynom hospodárskych zvierat.

 

Čo robiť

Prerušenie dodávok pitnej vody je v bežnom rozsahu riešené náhradným zásobovaním pitnou vodou realizovaným príslušným prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií. Ak dôjde k narušeniu dodávok pitnej vody veľkého rozsahu, kedy nebude možné zabezpečiť náhradné zásobovanie, budú dodávky pitnej vody riešené v systéme núdzového zásobovania pitnou vodou, ktorým sa rozumie zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľstvo v množstve potrebnom pre jeho prežitie a po nevyhnutne nutnú dobu potrebnú pre obnovenie funkcie bežného zásobovania pitnou vodou v rámci postihnutého územia.

  • Vždy treba hlásiť poruchy, ak ste neboli oficiálnou cestou informovaní o technickej odstávke vody. V prípade, že ste boli poučení o dočasnej odstávke vody, je potrebné  zásobiť sa vodou a nedopustiť zhoršenie hygienických podmienok doma alebo na pracovisku.
  • Najlepšie je používať jednorázový papierový alebo plastový riad a piť vodu zo sklených alebo plastových fliaš, ktorá bola doplnená pred výpadkom pitnej vody.
  • Skúste sa zásobiť dostupnými hygienickými prostriedkami a riadne dezinfikujte prostredie, v ktorom sa pohybujete alebo zdržiavate. 
  • Dažďovú vodu zachytávajte, ale používajte ju len ako úžitkovú pre polievanie záhrady a na splachovanie toalety. Nikde ju nekonzumujte.
  • Skúste sa dostať k voľne prístupným prírodným zdrojom, ak sú také vo vašom okolí. Využite napríklad pramene s overenou kvalitou.
  • Zvážte odchod k vašim príbuzným či kamarátom, kde majú dostupnú pitnú vodu.
  • Pokiaľ došlo k prerušeniu dodávky vody kvôli kontaminácii, po obnovení dodávky je dôležité dezinfikovať všetky predmety, spotrebiče a zariadenia, ktoré prišla do kontaktu s kontaminovanou vodou pred tým, než ich začnete znovu používať.
  • Pokiaľ došlo k prerušeniu dodávok pitnej vody z iného dôvodu (nedostatok vody, technická porucha, havárie, atď.), je  nutné vypustiť vodu vo vodoinštalácii za účelom  odvzdušnenia a prípadného odkalenia spôsobeného opätovným napustením vodovodnej sústavy.

 

Narušenie dodávok pitnej vody veľkého rozsahu