Ropa a ropné produkty – Narušenie dodávok ropy

V oblasti dodávok ropy môže nastať mimoriadna udalosť – stav ropnej núdze, t.j. vážne ohrozenie, narušenie alebo prerušenie dodávok ropy a ropných výrobkov v Slovenskej republike. Slovenská republika je takmer na 100 % závislá od importu ropy, celý dovážaný objem ropy je prepravovaný cez územie  Ukrajiny ropovodom Družba.  MH  SR v súčinnosti  s  príslušnými  orgánmi  štátnej  správy  a podnikateľskými subjektmi zodpovedne pristupuje k predchádzaniu a riešeniu prípadných mimoriadnych situácií.

 

Riadenie a zabezpečovanie ochrany (dodávok ropy)

Dňa 1. januára 2015 vstúpila do platnosti Dohoda medzi vládou Slovenskej  republiky  a vládou Ruskej federácie o  spolupráci  v  oblasti  dlhodobých  dodávok  ropy  z  Ruskej  federácie  do Slovenskej republiky a tranzitu ruskej ropy cez územie Slovenskej republiky. Momentálne jediným odberateľom ropy na Slovensku je rafinéria Slovnaft, a. s., ktorá ročne spracuje 5,3 – 6,0 mil. ton ropy. Ropa je dodávaná a prepravovaná v súlade s platnými kontraktmi. Prepravná ročná kapacita slovenského úseku ropovodu Družba je do 20 mil. ton ropy. Ročná preprava ropy v r. 2013 bola 9,8 mil. ton ropy, z toho do Slovnaftu bolo na spracovanie prepravených 5,8 mil. ton ropy a do ČR 4,0 mil. ton ropy.

Organizácia a plánovanie na národnej úrovni

V prípade prerušenia dodávok ropy na územie Slovenskej republiky môže byť zabezpečené dodávanie ropy do rafinérie SLOVNAFT, a.s. z núdzových zásobami, zásob rafinérie, ako aj zásob ropy nad technickým minimom spoločnosti TRANSPETROL, a.s.. Správa štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR) ako ústredný orgán štátnej správy, ktorá plní v prípade stavu ropnej núdze kontrolnú a riadiacu úlohu, zriadila Komisiu pre ropnú bezpečnosť – NESO. Predsedom predmetnej komisie je predseda SŠHR SR, ostatnými členmi sú zástupcovia Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu  a obchodu (SAPPO), zástupcovia SŠHR SR a vecne príslušných orgánov štátnej správy. V prípade potreby, čiže v prípade vzniku krízovej situácie, predseda SŠHR SR operatívne zvoláva rokovanie komisie NESO.

 
 

Narušenie dodávok ropy a ropných produktov veľkého rozsahu