Narušenie bezpečnosti informačných systémov a sietí 

Prudký rozvoj informačných a komunikačných technológií  (IKT)  a ich  ľahšia  dostupnosť pre obyvateľstvo spôsobuje, že aj Slovenská republika musí čeliť globálnym bezpečnostným hrozbám v oblasti IKT, a to:

 • zraniteľnosť kritickej infraštruktúry, informačných a komunikačných systémov,
 • preťaženosť kritickej infraštruktúry, informačných a komunikačných systémov,
 • nasadenie prostriedkov informačného boja (počítačové vírusy, šírenie klamlivých informácií, ktoré vedú k dezinformácii obyvateľstva a pod.),
 • útoky    (vonkajšie,    vnútorné)    na    základné     aspekty    bezpečnosti     spracovávaných a uchovávaných informácií v informačných systémoch (dôvernosť, integrita, dostupnosť, sledovanosť, autentickosť informácie),
 • prístup laickej verejnosti k návodom na výrobu zbraní, omamných látok a pod.,
 • využívanie a zneužívanie IKT ako prostriedku na páchanie trestnej činnosti.

V prípade nastania takejto situácie organizácie nebudú schopné vykonávať väčšinu svojich kľúčových procesov a služieb. Procesy, ktoré nebudú priamo zasiahnuté výpadkom celej organizácie sú závislé na nedostupných službách, čo znamená úplné znefunkčnenie celého systému riadenia.

Dôsledky rizika

 • technickému zlyhaniu,
 • problémovej a nedostatočnej aktualizácii softvéru na jednotlivých sieťových prvkoch,
 • inštalácii škodlivého kódu (malwaru) na pozadí bez vedomia užívateľa.
 • kybernetický útok v dôsledku zámernej  alebo  nedbanlivostnej  činnosti  personálu pri  práci  s informačnými systémami kritickej infraštruktúry,
 • šírenie škodlivého kódu (malwaru) s úmyslom získať neoprávnený prístup do informačných systémov kritickej infraštruktúry.
Narušenie elektronických komunikácií