Narušenie zákonnosti veľkého rozsahu vrátane terorizmu

Potenciálne ohrozenie územia Slovenskej republiky teroristickým útokom má narastajúcu tendenciu v priamej úmere s angažovanosťou SR v medzinárodných organizáciách, na zahraničných protiteroristických aktivitách a operáciách. Z pohľadu potenciálneho ohrozenia niektorých zahraničných cieľov v Slovenskej republike je rizikovým faktorom tiež prítomnosť zástupcov subjektov, predstavujúcich globálnych hráčov v celosvetovom protiteroristickom snažení (USA, Izrael, Veľká Británia, Rusko), na našom území. V súvislosti s teroristickým ohrozením je potrebné venovať náležitú pozornosť aj extrémizmu. Aktivity  slovenských  pravicových  a  ľavicových  extrémistov  sa   do  budúcnosti  budú  odvíjať  od vnútropolitickej situácie ako aj medzinárodnej situácie:

  • pravicový extrémizmus: záujmom týchto skupín bude prenikanie do miestnej, regionálnej, resp. celoštátnej politiky a táto snaha bude stupňovaná blížiacimi sa termínmi volieb. Z tohto dôvodu možno predpokladať uskutočnenie viacero protestných demonštrácií a pochodov.
  • náboženský  extrémizmus: z prognóz vývoja je možné predpokladať prenikania rôznych zoskupení z východnej kultúry s cieľom ekonomického alebo pracovného zotročovania svojich členov. Slovensko sa môže stať aj cieľovou krajinou pre ľudí s militantným islamom, ktorí si vybrali SR pôvodne ako tranzitnú krajinu na ceste do Európskej únie.
  • ľavicový extrémizmus: medzinárodné  dianie  ovplyvňuje  k zvýšenej aktivite najmä anarchistov. Rastúci svetový odpor proti kapitalizmu a súčasným formám demokracie aktivizuje niektoré skupiny ľavicových aktivistov k rôznym teroristickým aktivitám. V susedných štátoch, najmä v Nemecku a Českej republike, dochádza k útokom na mýtne brány a k podpaľovaniu policajných áut. Súčasne sa aktivizujú rôzne ľavicové skupiny k masovým protestom na zmenu politického zriadenia. Po vzore z týchto krajín je možné predpokladať prienik týchto aktivít aj na Slovensko.

Príčiny vzniku rizika:

  • Foreign Fighters (zahraniční bojovníci ) – moslimská komunita prítomná na Slovensku má umiernený charakter. Možné riziko pre Slovensko predstavujú zrejme len zahraniční duchovní, prípadne propaganda voľne prístupná na internete. Slovenská republika sa v súčasnosti nemusí obávať návratu veľkého počtu radikalizovaných občanov zo zón konfliktu, hoci zo Slovenska osoby do Sýrie vycestovali a s najväčšou pravdepodobnosťou sa zapájali do bojov v krajine v rámci teroristických hnutí, ich návrat sa však neočakáva. Pravdepodobnosť teroristického útoku vykonaného na území krajiny je dlhodobo nízka.
  • Lone wolves (osamelí vlci) – Ďalším fenoménom v oblasti terorizmu vyžadujúcim si zvýšenú pozornosť sú útoky osamotených aktérov, tzv. „lone wolves“, ktorí nie sú členmi žiadnej teroristickej organizácie, zradikalizovali sa najmä prostredníctvom internetu, útoky ktorých sú prakticky nepredvídateľné, čo je aj dôvodom ich vysokej úspešnosti.
  • Nelegálna migrácia – Možnou hrozbou pre Slovensko zostáva nelegálna migrácia, prostredníctvom ktorej sa do krajiny môžu dostať členovia a podporovatelia teroristických skupín, ako aj  zneužívanie  azylových  a  migračných   procedúr  nášho  štátu.  V minulosti  takýmto  spôsobom do Slovenskej republiky vstúpili a na jej území sa zdržiavali medzinárodne hľadané osoby podozrivé  z vykonávania teroristických aktivít v zahraničí. Napriek prítomnosti týchto osôb na území SR doteraz nebol migrantmi vykonaný žiadny nábožensky motivovaný teroristický útok, ani neboli zaznamenané informácie nasvedčujúce príprave tohto typu teroristického útoku na území SR.
Narušenie zákonnosti veľkého rozsahu