Narušenie menového, devízového a finančného hospodárstva

Čo je finančná stabilita?

Finančná stabilita je stav, keď finančný systém a jeho rôzne zložky (finančné trhy, finančné inštitúcie, systémy zabezpečujúce prevody platieb a cenných papierov, zúčtovacie systémy) spoľahlivo a plynulo plnia všetky svoje základné funkcie a sú dostatočne odolné voči nepriaznivým finančným a hospodárskym šokom.  

Finančný systém je stabilný, keď rozptyľuje finančné nerovnováhy, ktoré vznikajú endogénne alebo v dôsledku významných nepriaznivých a nepredvídaných udalostí

Počas finančnej nestability banky zvyšujú svoj záujem financovania ziskových projektov, ceny aktív sa líšia od ich skutočných hodnôt a platby nemusia prísť včas. Veľká nestabilita môže viesť k bankovým chodom, hyperinflácii alebo krachu na trhoch s akciami. 

V prípade, ak je vážne ohrozená stabilita finančného systému Slovenskej republiky, v čase núdzového stavu je zakázané:

  • predávať tuzemské cenné papiere cudzozemcom,
  • prijímať finančné úvery od cudzozemcov,
  • zriaďovať v tuzemsku účty cudzozemcov a ukladať peňažné prostriedky na účty cudzozemcov,
  • prevádzať peňažné prostriedky zo zahraničia medzi bankami a ich pobočkami.

Zdroj rizika

Vzhľadom na zvýšenú potrebu externého financovania čelí ekonomika väčšej závislosti od verejných financií ako aj závislosti od exportu služieb a tovarov, čo  môže následne priniesť prísnejšie finančné podmienky ako opatrenia voči potenciálnej finančnej nestabilite.  Obavy z úverovej kvality ťažko postihnutých dlžníkov pravdepodobne ovplyvnia rizikový apetít bánk.

Dopad krízy COVID-19 je napr. veľmi markantný s ohľadom na sektor komerčných nehnuteľností. Hoci bolo na začiatku pandémie málo dôkazov o možných vysokých cenových nesúladoch, v niektorých ekonomikách, vrátane slovenskej, sa objavujú známky značného nadhodnotenia. Nezrovnalosti v cenách komerčných nehnuteľností, spolu s inými zraniteľnými miestami ekonomiky, tak len zvyšujú riziká budúceho rastu v dôsledku možnosti prudkých cenových korekcií.

  •  
Narušenie finančného hospodárstva štátu