Narušenie menového, devízového a finančného hospodárstva

Čo je finančná stabilita?

Stav, keď finančný systém a jeho rôzne zložky (finančné trhy, finančné inštitúcie, systémy zabezpečujúce prevody platieb a cenných papierov, zúčtovacie systémy) spoľahlivo a plynulo plnia všetky svoje základné funkcie a sú dostatočne odolné voči nepriaznivým finančným a hospodárskym šokom. Finančný systém je stabilný, keď rozptyľuje finančné nerovnováhy, ktoré vznikajú endogénne alebo v dôsledku významných nepriaznivých a nepredvídaných udalostí

Počas finančnej nestability banky majú vyšší záujem o financovanie ziskových projektov. Ceny aktív sa líšia od ich skutočných hodnôt a platby nemusia prísť včas. Veľká nestabilita môže viesť k bankovým chodom, hyperinflácii alebo krachu na trhoch s akciami. 

V prípade vážneho ohrozenia finančnej stability na Slovensku, v čase núdzového stavu je zakázané:

  • predávať tuzemské cenné papiere cudzincom,
  • prijímať finančné úvery od cudzincom,
  • zriaďovať v tuzemsku účty cudzincom a ukladať peňažné prostriedky na účty cudzincom,
  • prevádzať peňažné prostriedky zo zahraničia medzi bankami a ich pobočkami.

Vznik rizika

Vzhľadom na zvýšenú potrebu externého financovania čelí ekonomika väčšej závislosti od verejných financií ako aj závislosti od exportu služieb a tovarov. Daná situácia môže následne vyústiť do prísnejších finančných podmienok ako opatrenia voči potenciálnej finančnej nestabilite.  

Dopad krízy COVID-19 je veľmi výrazný pri ohľade na sektor komerčných nehnuteľností. Hoci bolo na začiatku pandémie málo dôkazov o možných vysokých cenových nesúladoch, v niektorých ekonomikách, vrátane slovenskej sa objavujú známky značného nadhodnotenia. Nezrovnalosti v cenách komerčných nehnuteľností spolu s inými zraniteľnými miestami ekonomiky len zvyšujú riziká budúceho rastu v dôsledku možnosti prudkých cenových korekcií.

Narušenie finančného hospodárstva