Závažné priemyselné havárie – požiare, výbuchy, únik nebezpečných látok

Závažnou priemyselnou haváriou je udalosť, akou je najmä nadmerná emisia nebezpečných látok, požiar alebo výbuch  s prítomnosťou  jednej alebo   viacerých vybraných nebezpečných látok, vyplývajúca z nekontrolovateľného vývoja v prevádzke,  ktorá vedie (bezprostredne alebo následne) k vážnemu poškodeniu alebo ohrozeniu života alebo zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku. V rokoch 2002 -2014 bolo evidovaných na Slovensku 5 závažných priemyselných havárií.

Rozvoj priemyselnej výroby, zavádzanie nových technológií, používanie stále väčšieho množstva a nových látok prináša so sebou značné riziká s možnosťou vzniku priemyselných havárií. V posledných desaťročiach vzniklo viacero priemyselných havárií s následkami na život, zdravie, životné prostredie a majetok ľudí. Príčinami havárií bola predovšetkým nevhodná manipulácia s nebezpečnými látkami, zanedbanie technologických postupov alebo zlyhanie ľudského faktora. Prevencia závažných priemyselných havárií je upravená smernicou Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, nazývanej tiež SEVESO II.

Dokument je pomenovaný podľa talianskeho mesta, kde po výbuchu chemickej továrne v roku 1976 unikol dioxín, čo spôsobilo hromadnú otravu obyvateľstva. Mesto Seveso sa tak stalo synonymom ekologickej hrozby.

Ďalšie informácie o tejto problematike dostupné na:

 Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií http://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/pzph-prevencia-zavaznych- priemyselnych-havarii/informacny-system-pzph

www.enviro.gov.sk

Závažné priemyselné havárie