Závažné priemyselné havárie – požiare, výbuchy, únik nebezpečných látok

Medzi závažné priemyselné havárie patrí nadmerná emisia nebezpečných látok, požiar alebo výbuch  s prítomnosťou  jednej alebo viacerých vybraných nebezpečných látok, vyplývajúca z nekontrolovateľného vývoja v prevádzke vedúca (bezprostredne alebo následne) k vážnemu poškodeniu alebo ohrozeniu života alebo zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku. 

V rokoch 2002 -2014 bolo evidovaných na Slovensku 5 závažných priemyselných havárií.

Rozvoj priemyselnej výroby, zavádzanie nových technológií, používanie stále väčšieho množstva nových látok prináša značné riziká vzniku priemyselných havárií. Príčinami havárií v minulých rokoch bola predovšetkým nevhodná manipulácia s nebezpečnými látkami, zanedbanie technologických postupov alebo zlyhanie ľudského faktora.

Na kontrolu a prevenciu priemyselných havárii sa využíva smernica Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok. Nazýva sa taktiež SEVESO II. Dokument je pomenovaný podľa talianskeho mesta, kde po výbuchu chemickej továrne v roku 1976 unikol dioxín, čo spôsobilo hromadnú otravu obyvateľstva. Mesto Seveso sa tak stalo synonymom ekologickej hrozby. 

Ďalšie informácie o tejto problematike sú dostupné na:
Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií
http://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/pzph-prevencia-zavaznych- priemyselnych-havarii/informacny-system-pzph

www.enviro.gov.sk

Závažné priemyselné havárie