Bezpečnosť potravinového reťazca

 
Hrozba predstavuje biologická alebo chemická kontaminácia potravinového reťazca, spôsobená úmyselne či neúmyselne, ktorá môže ohroziť zdravie a život spotrebiteľov.
 
Úmyselná kontaminácia môže byť zo zištných ekonomických dôvodov, ako bola napr. melamínová kauza (Čína, r. 2008 kontaminácia sušeného mlieka pre deti), metanolová kauza (Česká republika r. 2012, liehoviny s obsahom metanolu, 50 mŕtvych), ale taktiež môže byť použitá ako nástroj teroristického útoku alebo činu psychicky narušeného človeka ( napr. v roku 1978 v snahe poškodiť izraelskú ekonomiku boli citrusové plody dovážané do Európy kontaminované soľami ortuti).
 
Neúmyselná kontaminácia surovín či samotných potravín môže byť dôsledkom katastrof (napr. radiačná kontaminácia potravín následkom havárií atómových elektrárni – Černobyľ, Fukušima), alebo nedodržania  postupov výroby, prípadne aplikáciou nesprávnych postupov –  napr. epidémia EHEC (enterohemoragická E.Coli v r. 2011 v Nemecku), dioxínová kauza (Nemecko, r. 2011 kontaminácia potravín cez kontaminované kŕmne tuky) a pod.
 
Riadenie a zabezpečovanie potravinovej ochrany
Informácie o potravinách a krmivách, ktoré nie sú bezpečné, alebo nevyhovujú požiadavkám acquis communitaire, sú zariadené do  RASFF  –  rýchleho  výstražného  systému. 

 

 

Bezpečnosť dovávky potravín