Narušenie služieb verejného zdravotníctva

Jedná sa o narušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj narušenie dodávok liečiv a zdravotníckeho materiálu. Úlohy verejného zdravotníctva pri identifikovaní, minimalizovaní, a eliminovaní zdravotných rizík spôsobených mimoriadnymi udalosťami vychádzajú zo zákona č. 355/2007 Z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu pri:
  • radiačnej nehode alebo radiačnej havárii,
  • výskyte prenosného ochorenia, podozrení o prenosnom ochorení alebo podozrení o úmrtí  na prenosné ochorenie, 
  • uvoľnení chemických látok, 
  • úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.

Narušenie služieb verejného zdravotníctva