Narušenie služieb verejného zdravotníctva
 
Hrozbou v súvislosti s narušením služieb verejného zdravotníctva je narušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj narušenie dodávok liečiv a zdravotníckeho materiálu. Úlohy verejného zdravotníctva pri identifikovaní, minimalizovaní, resp. eliminovaní zdravotných rizík spôsobených mimoriadnymi udalosťami vychádzajú zo zákona č. 355/2007 Z.  z.    o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
 
Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu pri:
  • radiačnej nehode alebo radiačnej havárii,
  • výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie  na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,
  • uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo
  • úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.
 

 

 

 

Narušenie služieb verejného zdravotníctva