Narušenie funkčnosti škôl a školských zariadení 

Predmetnou problematikou sa zaoberá Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 62/2011, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny“ na základe, ktorého sa postupuje iba ak tak rozhodne minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Týmto metodickým usmernením sa upravuje právo na vzdelanie žiakom základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl a študentom vysokých škôl v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny. 

Narušenie školských služieb