Narušenie funkčnosti škôl a školských zariadení 

Počas mimoriadnej situácie, núdzového, výnimočného alebo vojnového stavu je priebeh výučby a prevádzka škôl zabezpečená Metodickým usmernením MŠVVaŠ SR č. 62/2011. O priebehu výučby vtedy rozhoduje Ministerstvo Školstva Slovenskej republiky. 

Týmto metodickým usmernením sa upravuje právo na vzdelanie žiakom základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl a študentom vysokých škôl.

Narušenie školských služieb