Okresné úrady zabezpečovali nepretržité činností pri pandémii koronavírusu COVID-19:

  • Repatriácie slovenských občanov zo zahraničia

Okresné úrady Košice, Rožňava a Košice – okolie zabezpečovali prostredníctvom vlastných koordinátorov činnosť 3 karanténnych zariadení (centier) zriadených v priestoroch stredoškolských internátov v Košiciach a  Rožňave a Školy v prírode Kysak, v súčinnosti s Centrom podpory Košice, s Košickým samosprávnym krajom ako zriaďovateľom uvedených školských zariadení a so zamestnancami týchto zariadení. Na zabezpečovaní činnosti karanténnych zariadení sa podieľali ďalšie subjekty (stravovanie, dezinfekcia, upratovanie, iné obslužné činnosti, administratíva, poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie) vrátane DZO, SČK, Samaritáni, Kapucíni.

  • Dodržiavanie povinnej karantény

Túto činnosť okresné úrady zabezpečovali v súčinnosti s Policajným zborom SR len počas činnosti karanténnych zariadení uvedených v bode 1. Kontrola dodržiavania povinnej karantény nie je v kompetencii okresných úradov, ale RÚVZ a PZ SR.

  • Kontrola hraníc

Kontrolu na hraničných prechodoch vykonávali príslušníci hraničnej polície PZ SR. Na tejto činnosti sa podieľali OÚ Košice-okolie, Michalovce a Sobrance v súčinnosti s CP Košice a HaZZ iba počas nariadenej štátnej karantény pre repatriované osoby počas 1. vlny pandémie na otvorených  hraničných prechodoch. Predmetom činnosti bolo predovšetkým materiálne zabezpečenie (strava pre repatriantov, hygiena a čiastočne personálne zabezpečenie výjazdových skupín na hraničných prechodoch). Okresné úrady non-stop zabezpečovali a koordinovali prepravu repatriovaných osôb do karanténnych zariadení. Jednotlivci alebo skupiny osôb repatriantov boli prepravovaní aj mechanizmom vecného plnenia prostredníctvom zdravotnej dopravnej služby.

  • Pomoc pri testovaní

Počas prvej vlne pandémie sa testovanie vykonávalo len PCR testami a dotýkalo sa repatriovaných osôb v povinnej karanténe, ubytovaných v karanténnych zariadeniach a tiež kontrolného testovania zamestnancov v tzv. prvej línii, ktorí boli priamo v kontakte s repatriantmi. Testovanie v uvedených zariadeniach  vykonávali mobilné skupiny HaZZ (Hazard team).

Zdroj: odbor krízového riadenia OÚ Košice

Krízové riadenie a COVID-19 v Košiciach