Stanovený okruh činností pri pandémii koronavírusu COVID-19:

1. Repatriácie slovenských občanov zo zahraničia

Okresné úrady Košice, Rožňava a Košice – okolie zabezpečovali prostredníctvom vlastných koordinátorov činnosť 3 karanténnych zariadení (centier) zriadených v priestoroch stredoškolských internátov v Košiciach a  Rožňave a Školy v prírode Kysak, v súčinnosti s Centrom podpory Košice, s Košickým samosprávnym krajom ako zriaďovateľom uvedených školských zariadení a so zamestnancami týchto zariadení. Uvedené školské zariadenia na ubytovanie repatriantov boli určené ako subjekty HM podľa zákona o hospodárskej mobilizácii. Na zabezpečovaní činnosti karanténnych zariadení sa podieľali ďalšie subjekty (stravovanie, dezinfekcia, upratovanie, iné obslužné činnosti, administratíva, poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie). Evidencia subjektov podieľajúcich sa na uvedených činnostiach bola po personálnej stránke zabezpečovaná  viacerými subjektmi. Profesionálne zložky si evidenciu viedli samostatne (HaZZ, PZ SR, školské zariadenia). Dobrovoľníci (DZO, SČK, Samaritáni, Kapucíni) boli evidovaní zamestnancami odborov KR OÚ v centrálnej evidencii sekcie KR MV SR (Sharepoint). Na činnosti ďalších štátnych karanténnych zariadení sa okresné úrady nepodieľali.

2.   Dodržiavanie povinnej karantény

Túto činnosť okresné úrady zabezpečovali v súčinnosti s Policajným zborom SR len počas činnosti karanténnych zariadení uvedených v bode 1. Kontrola dodržiavania povinnej karantény nie je v kompetencii okresných úradov, ale RÚVZ a PZ SR.

3.    Kontrola hraníc

Kontrolu na hraničných prechodoch vykonávali príslušníci hraničnej polície PZ SR. Na tejto činnosti sa podieľali OÚ Košice-okolie, Michalovce a Sobrance v súčinnosti s CP Košice a HaZZ iba počas nariadenej štátnej karantény pre repatriované osoby počas 1. vlny pandémie na otvorených  hraničných prechodoch. Predmetom činnosti bolo predovšetkým materiálne zabezpečenie (strava pre repatriantov, hygiena a čiastočne personálne zabezpečenie výjazdových skupín na hraničných prechodoch). Okresné úrady non-stop zabezpečovali a koordinovali prepravu repatriovaných osôb do karanténnych zariadení. Jednotlivci alebo skupiny osôb repatriantov boli prepravovaní aj mechanizmom vecného plnenia prostredníctvom zdravotnej dopravnej služby.

4.    Pomoc pri testovaní

V 1. vlne pandémie sa testovanie vykonávalo len PCR testami a dotýkalo sa repatriovaných osôb v povinnej karanténe, ubytovaných v karanténnych zariadeniach a tiež kontrolného testovania zamestnancov v tzv. prvej línii, ktorí boli priamo v kontakte s repatriantmi. Testovanie v uvedených zariadeniach  vykonávali mobilné skupiny HaZZ (Hazard team).

V ďalšom období sa okresné úrady podieľali predovšetkým na distribúcii antigénnych testov. OÚ Košice zabezpečoval v súčinnosti s CP Košice distribúciu antigénových testov na okresné úrady v kraji podľa spracovaného plánu. Okresné úrady zabezpečovali distribúciu týchto testov na základe požiadaviek MOM zazmluvnených Ministerstvom zdravotníctva SR, požiadaviek obcí a miest, požiadaviek právnických osôb, ktoré testovali vlastných zamestnancov podľa pokynu MH SR a neskôr aj požiadaviek materských a základných škôl.

Okresný úrad Košice bol nápomocný v začiatkoch screeningového testovania – koordinoval zverejňovaním voľných kapacít testovacích miest v okrese Košice – okolie kvôli preplnenosti testovacích miest v územnom obvode Košice. Okresné úrady aj v súčasnosti vykonávajú verifikáciu nákladov za testovanie podľa manuálu sekcie KR MV SR na základe požiadaviek vyššie uvedených subjektov, sumarizujú požiadavky obcí na pridelenie vojakov na zabezpečenie testovania. V prípade výpadku zdravotníka na testovacích miestach v obciach OÚ zabezpečujú personálne dopĺňanie zdravotníkov v súčinnosti s orgánmi samosprávy. Bola zabezpečená aj súčinnosť OÚ s odborom školstva OÚ Košice a oddelením krízového manažmentu ministerstva školstva pri riešení problémov s vykonávaním testovania kloktacími testami na školách v Košickom kraji.

Zdroj: odbor krízového riadenia OÚ Košice

Krízové riadenie a COVID-19 v Košiciach