Smart nástroj podporuje komunikáciu pandemických rizík so zraniteľnými skupinami

Online geo-lokalizovaná databáza zraniteľných skupín je unikátnym slovenským produktom a zároveň jedinečným smart riešením týkajúcim sa ochrany zraniteľných skupín v celoeurópskom kontexte. Smart riešenie spustila organizácia Zdravé regióny ako príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva  v spolupráci s Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV (ÚESA SAV).

Odborný tím pod vedením Mgr. Andrej Beláka, PhD.  vytvoril prvú online geo-lokalizovanú databázu vylúčených rómskych osídlení v SR. Analytická  nadstavba tejto databázy umožňuje mapovanie šírenia epidemologických ochorení v komunitách s vyššou mierou nedostatočných hygienických podmienok vrátane vymedzeného prístupu k pitnej vode či k zdravotným službám. Je preukázané, že nižšie povedomie ohľadne základných hygienických návykoch v spojitosti s vyššou hustotou obyvateľstva a vysokou mobilitou v chudobných komunitách významne dynamizuje šírenia vírusových ochorení, a to aj v celoeurópskom kontexte. Už v prvom týždni pandémie COVID-19 bola databáza rozšírená o monitorovací systém, ktorý a zhromažďoval a vyhodnocoval informácie na báze 10+ epidemiologických indikátorov (návštevy zo zahraničia, testy, karantény, hospitalizácie, úmrtia, apod.) zo všetkých lokalít v  3-dennom intervale . Interaktívny výstup z geo-lokalizovanej analýzy tak poslúžil na zabezpečenie adekvátnej prevencie a kontroly pandémie v prostredí marginalizovaných skupín.

Dynamický online nástroj monitorovania vývoja ochorenia vo vylúčených rómskych osídleniach predstavuje jedinečný nástroj štátnej správy pre monitorovanie, prevenciu a  kontrolu pandémie, s cieľom postupného vytvorenia podrobnej praktickej online databázy o jednotlivých vylúčených komunitách s nižšími než štandardnými životnými a zdravotnými podmienkami. Aktuálne ide o cca 450 zraniteľných lokalít v 250 obciach, čo predstavuje ¾ takýchto osídlení v celej Slovenskej republike.

Toto smart riešenie je zároveň široko využiteľným nástrojom, nakoľko umožňuje lokalizáciu, monitorovanie a vyhodnocovanie informácií aj pre prípady iných rizík, ako je len ohrozenie verejného zdravia. Konkrétne je možné využiť ho najmä v prípadoch povodní, požiarov, zemetrasení či zosuvov pôd, tiež však v prípadoch priemyselných rizík ako napr. skladovanie, prevoz a únik nebezpečných látok a explózií.

Smart nástroj podporuje komunikáciu pandemických rizík so zraniteľnými skupinami