Varovanie a vyrozumenie obyvateľstva

Systém varovania a obyvateľstva na Slovensku obsahuje:

 • —sieť sirén, ktorú tvoria sirény a systém ich ovládania;
 • —rozhlasové a televízne vysielanie;
 • —domáce rozhlasy, ktoré musia spĺňať požiadavky technickej normy;
 • —miestne informačné prostriedky obce;
 • —systémy automatizovaného vyrozumenia;
 • —verejné elektronické komunikačné siete.

Sirény predstavujú základný prostriedok v rámci komplexného systému varovania a vyrozumenia (VaV). Zjednodušene možno povedať, že systém VaV prostredníctvom sirén je tvorený:

 • —hlavným Varovacím a vyrozumievacím centrom na úrovni štátu,
 • —Varovacími a vyrozumievacími centrami na úrovni regiónov,
 • —komunikačnou infraštruktúrou prepájajúcou jednotlivé varovné a vyrozumievacie centrá,
 • —rádiovou komunikačnou infraštruktúrou pre monitorovanie a ovládanie sirén pracujúcou na vyhradených rádiových frekvenciách,
 • —RDS komunikačnou infraštruktúrou využívajúcou rádiové rozhlasové vysielače,
 • —sieťou niekoľkých tisícok sirén,
 • —autonómnymi varovnými systémami.

Rozhlasové a televízne vysielanie sa využíva najmä na oznamovanie nasledovných skutočností:

 • deň a hodina vzniku alebo skončenia ohrozenia,
 • údaje o zdroji a druhu ohrozenia,
 • údaje o veľkosti ohrozeného územia,
 • základné pokyny pre obyvateľstvo.

Varovanie a vyrozumenie prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania zabezpečuje  celoštátne vysielanie RTVS, ako aj komerční prevádzkovatelia a systém dopĺňajú miestne informačné prostriedky2847 obcí na Slovensku formou obecného rozhlasu .

Varovaciu a vyrozumievaciu sieť civilnej ochrany dopĺňa samostatný systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb – tzv. autonómny systém VaV, ktorý je budovaný:

a) na území ohrozenom nebezpečnou látkou,

b) na vodnej stavbe I. a II. kategórie a na ohrozenom území do vzdialenosti, ktorú dosiahne čelo prielomovej vlny do jednej hodiny od vzniku mimoriadnej udalosti.

Autonómny systém VaV  —zabezpečuje trvale obývané zastavané územie obce výstražným signálom a výstražným signálom vnútorných priestorov stavieb. Ovládanie systému VaV osôb je možný priamo z prevádzkarní, v ktorých sa vyrábajú alebo skladujú nebezpečné látky s tým, že —automatické iniciovanie procesu VaV sa spustí po vyhodnotení a signalizácii  možného ohrozenia územia aj  z miesta diaľkového ovládania do dvoch minút od ich aktivácie. Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb sa zabezpečuje min. počas 72 hodín od výpadku primárneho zdroja energie.

Varovanie a vyrozumenie obyvateľstva