Humanitárna pomoc Európskej únie

Politika Spoločenstva v oblasti humanitárnej pomoci sa riadi nariadením Rady (ES)  č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci, v ktorom sa ustanovujú hlavné ciele humanitárnej pomoci

Okrem operácií na zmiernenie následkov sa civilná ochrana môže využiť aj ako nástroj krízového riadenia podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a na podporu konzulárnej pomoci.

Humanitárna činnosť Európskej únie /EÚ/ vychádza zo zásady solidarity, ktorá je zakotvená v Lisabonskej zmluve, v ktorej sa uvádza, že EÚ bude poskytovať pomoc, úľavu a ochranu obetiam prírodných katastrof a katastrof spôsobených človekom a za týmto účelom bude podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi (Lisabonská zmluva články 196 a 214).  

EÚ je jedným z najväčších svetových poskytovateľov pomoci. Humanitárna pomoc financovaná EÚ sa poskytuje v partnerstve s agentúrami OSN, medzinárodnými organizáciami a mimovládnymi organizáciami. Poskytovanie pomoci sa zabezpečuje dvomi hlavnými spôsobmi: prostredníctvom humanitárnej pomoci a prostredníctvom opatrení civilnej ochrany.

Civilná ochrana a humanitárna pomoc sa navzájom dopĺňajú. 

EÚ prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci (DG ECHO) podporuje globálne rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva (MHP) a humanitárnych zásad. Medzi príklady aktivít v tejto oblasti patrí aj podpora propagácie MHP prostredníctvom výcvikových misií spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) EÚ.

Nariadením Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002 sa zriadil Fond solidarity Európskej únie. Účelom jeho zriadenia bolo, aby sa Spoločenstvu umožnilo reagovať rýchlym, účinným a pružným spôsobom na núdzové situácie. K mobilizovaniu pomoci z tohto fondu môže dôjsť najmä vtedy, keď sa na území  prijímacieho štátu vyskytne veľká prírodná katastrofa so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo na hospodárstvo v jednej alebo vo viacerých oblastiach alebo v jednej alebo vo viacerých krajinách. Pomoc z fondu má formu grantu a jeho cieľom je pokryť časť verejných výdavkov štátu postihnutého katastrofou v súvislosti s financovaním základných núdzových operácií.

Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci  sa riadi politikou humanitárnej pomoci EÚ a poskytuje spoločnú víziu, prístup a zásady, a zároveň zaisťuje, aby činnosti vykonávané DG ECHO boli v súlade s humanitárnymi zásadami a poskytovali humanitárnu pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.

Humanitárna pomoc Únie sa poskytuje v situáciách, v ktorých môžu fungovať aj ďalšie nástroje týkajúce sa rozvojovej spolupráce, krízového riadenia a civilnej ochrany. Jedným z nich je aj Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ  (EU Aid Volunteers), činnosti v rámci ktorej by sa mali vykonávať súdržným a komplementárnym spôsobom , s cieľom doplniťreakciu Únie na humanitárne krízy v tretích krajinách. Dobrovoľníci pomoci EÚ by mali byť k dispozícii na vyslanie na misiu   s cieľom podporiť a doplniť humanitárnu pomoc v tretích krajinách.

Európska humanitárna pomoc môže čerpať z viacerých nástrojov Spoločenstva a členských štátov , ktoré zahŕňajú širokú škálu štátnych i neštátnych prostriedkov. Keď sa tieto prostriedky použijú v rámci humanitárnej pomoci v tretích krajinách, podliehajú civilnému veleniu a je možné ich sprístupniť výlučne na základe formálnej žiadosti zo strany postihnutého štátu. Poskytujú sa po dvoch líniách: prostredníctvom OSN alebo prostredníctvom Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie (Emergency Response Coordination Centre – ERCC) v rámci Mechanizmu civilnej ochrany Únie.

Za účelom korektného poskytovania medzinárodnej pomoci tam, kde je táto potrebná, je mimoriadne dôležitá riadna koordinácia rôznych európskych aktérov a nástrojov, ako aj rešpektovanie celkovej koordinačnej úlohy OSN.

Komisia koordinuje reakciu na katastrofy združovaním zdrojov civilnej ochrany jednotlivých krajín  (modulov civilnej ochrany, či expertov) prostredníctvom a vďaka Mechanizmu civilnej ochrany Únie.  Ak katastrofa presiahne schopnosť krajiny zvládnuť ju, táto krajina môže požiadať Úniu o aktiváciu Mechanizmu.

Humanitárna pomoc Európskej únie